Prospectus

nl en

Vakdidactiek 2 Godsdienst en Levensbeschouwing (master)

Course
2012-2013

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing.

Leerdoelen:

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving:

In vakdidactiek 2 verbreedt de dio de blik naar de context van het vak. Hij onderzoekt verschillende theologische communicatiemodellen en verdiept zich in de relatie identiteit van de school en inhoud en aanpak van het vak. Ook vakoverstijgende aspecten worden belicht. Vragen die behoren bij de bovenbouw komen aan de orde: inhouden van het vak in de bovenbouw en de eisen en inhouden van het eindexamen godsdienst. Tenslotte bereidt de dio zich middels een presentatie voor op deelname aan het maatschappelijk discours over het vak: wat is de actuele betekenis van het vak in een pluriforme, multireligieuze samenleving en hoe laten de identiteit van de school, de levensverhalen van leerlingen en docenten en de inhoud van het vak zich hierin met elkaar verbinden?

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

In vakdidactiek 2 werkt de dio aan een portfolio zoals bij vakdidactiek 1. Centraal staat hierbij de presentatie over een theoretisch onderwerp voor collega docenten levo/godsdienst

Toetsing:

De student werkt aan het vakdidactisch portfolio, waarin hij de praktijkopdrachten en literatuurstudie verwerkt aan de hand van casussen uit de onderwijspraktijk.
De beoordeling vindt plaats met behulp van de vakdidactische rubric in een eindgesprek over het portfolio. Tevens wordt de presentatie beoordeeld.

Studiemateriaal:

C. Ferricker, Religious Education, Routledge, London 2010.
Verder wordt tijdens het college relevante en actuele literatuur uitgereikt door de docent.
Studenten wordt dringend aangeraden een abonnement op het tijdschrift Narthex te nemen.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster