Prospectus

nl en

Psychodiagnostics

Course
2012-2013

Toegangseisen

Er is geen formele ingangseis, maar studenten dienen theorieën die in het eerste jaar zijn behandeld (op het gebied van de persoonlijkheids-, klinische, sociale, ontwikkelings- en cognitieve psychologie) te beheersen. Tevens wordt aangenomen dat de studenten goed op de hoogte zijn van termen uit de psychometrie, zoals testconstructie, normering (stanines, decielen, T-scores, etc.), betrouwbaarheid en validiteit.

Beschrijving

Deze cursus biedt een introductie in de psychodiagnostiek voor kinderen en volwassenen. Studenten verwerven kennis en vaardigheden op het gebied van de psychodiagnostiek volgens de richtlijnen van het NIP voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD).

In hoorcolleges en werkgroepen wordt aandacht besteed aan het diagnostische proces, hypothesevorming en toetsing, de intakeprocedure en verslaglegging. Daarbij wordt er gewerkt met een online programma om psychodiagnostische vaardigheden eigen te maken. Hierbij staat informatie over diagnostische instrumenten, tests, vragenlijsten en observaties centraal. Er wordt onderzoek naar intelligentie en persoonlijkheid, psychopathologie, leerproblematiek, beroepsinteresse en professionele competenties beproken. De student doet aan de hand van opdrachten praktische kennis op met hypothesetoetsende diagnostiek, de keuze van onderzoeksmiddelen en het interpreteren en rapporteren van de resultaten.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus Psychodiagnostiek beschikt de student over:

 • Aantoonbare theoretische kennis over inhoud en verloop van het psychodiagnostische proces bij verschillende diagnostische vraagstellingen.

 • Aantoonbare kennis van en inzicht in het doorlopen van de verschillende stappen (intake tot en met advies) in het diagnostische proces.

 • Vaardigheden voor het opstellen en toetsen van diagnostische hypothesen.

 • Enige vaardigheid om diagnostische middelen (observatie, interview) en instrumenten (tests, vragenlijsten) te herkennen, te selecteren, te scoren en te interpreteren.

 • Vaardigheden om onderdelen van het psychodiagnostische proces (intake, hypothesen tot en met advies) schriftelijk vast te leggen volgens de richtlijnen die ook gelden voor de BAPD.

Rooster

Psychodiagnostiek (2012-2013):

Aanmelden

Inschrijven voor de cursus is verplicht. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Tentamens

Inschrijving voor het tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 6 weken tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Er zijn in totaal 7 hoorcolleges. In de hoorcolleges wordt niet alleen de verplichte literatuur behandeld, maar wordt ook inzicht gegeven in het werkveld van de psychodiagnosticus.

Aan de hand van een interactief computerprogramma kunnen studenten kennis nemen van de professionele vaardigheden die horen bij zorgvuldige psychodiagnostiek. In zeven verplichte werkgroepbijeenkomsten zullen deze vaardigheden eigen gemaakt worden. In vier werkgroepbijeenkomsten staan vaardigheden uit de Jeugddiagnostiek centraal, in de overige drie bijeenkomsten worden vaardigheden uit de Volwassenendiagnostiek behandeld.

Toetsing

Het cijfer wordt samengesteld uit het cijfer voor de werkgroepopdrachten en het meerkeuzetentamen. Voor beide onderdelen dient de student een voldoende te halen. Ook de online computeropdrachten zijn verplicht. De werkgroepopdrachten zijn allen te vinden op Blackboard.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Afronding cursus Psychodiagnostiek 2010 en eerder

Vanaf november 2011 wordt de cursus Psychodiagnostiek in een nieuwe vorm aangeboden. Eerdere deelcijfers zullen bij deze cursus niet langer geldig zijn. Studenten die zich in 2010 of eerder hebben ingeschreven konden de cursus in oude stijl afronden voor 28 oktober 2011. Bij het niet tijdig afronden van de cursus in oude stijl, dient de gehele vernieuwde cursus te worden doorlopen.

Blackboard

Aanvullende informatie is te vinden op Blackboard

Literatuur

 • Collegestof

 • Het cursusboek voor Jeugddiagnostiek wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 • Luteijn, F., Barelds, D.P.H., Arrindell, W.A., Deelman, B.G., Kamphuis, J.H. & Vertommen, H. (2008). Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

 • Van der Molen, H.T., Schmidt, H.G. de Jong, M., & Osseweijer, E.M. (2011). Vaardigheden in psychodiagnostiek: Cursus op www.vaardighedeninpsychodiagnostiek.nl. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. Let op: dit boek bevat een persoonlijke code die toegang geeft tot de online cursus. Alle studenten dienen voor aanvang van de cursus een eigen unieke code te bezitten!

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Cursus

Inschrijving voor de cursus is verplicht. Bij het inschrijven voor de werkgroepen geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Als een bepaalde werkgroep vol is, kun je de werkgroep alleen op een ander moment doen. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Contact

 • Jeugddiagnostiek:
  Sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie

  • Dhr. Prof. dr. P.M. Westenberg.
   Email via: secretariaat O&O
   Tel: 071 527 4079 (secretariaat)
 • Volwassenendiagnostiek:
  Sectie Klinische, Gezondheids en Neuropsychologie