Prospectus

nl en

P-werkcollege III: Schrijven en presenteren

Course
2012-2013

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In deze cursus wordt de eerste stap gezet naar het doen van zelfstandig kunsthistorisch onderzoek en het presenteren van onderzoeksresultaten. Studenten onderzoeken een onderwerp of kunstwerk naar keuze onder begeleiding van een docent. Alle relevante stappen in een onderzoek komen daarbij aan bod: het opzoeken van literatuur, het beheren van referenties, het schrijven van een onderzoeksopzet, het ordenen van divers materiaal, het presenteren in de vorm van een mondeling verslag en het schrijven van een wetenschappelijke tekst, inclusief literatuurlijst en notenapparaat.

Leerdoelen

  • Bedrevenheid in onderzoek-, schrijf- en presentatievaardigheden die essentieel zijn voor het wetenschappelijk onderzoeken van kunstwerken, architectuur en design.

  • Onder begeleiding een onderzoeksvraag kunnen formuleren over een specifiek kunstwerk of kunsthistorische kwestie.

  • Het kunnen uitvoeren van een literatuuronderzoek uitgaande van een onderzoeksvraag, dat wil zeggen de voor de vraagstelling relevante literatuur en andere bronnen weten te traceren.

  • Het mondeling kunnen presenteren van onderzoeksopzet en -uitwerking in een presentatie voor de werkgroep gedurende maximaal 10 minuten.

  • Het schriftelijk kunnen presenteren van onderzoeksopzet en -uitwerking in een paper van 2500 woorden, exclusief noten en literatuur.

  • Het toepassen van een wetenschappelijk verantwoorde kunsthistorische bron- en literatuurvermelding bij schriftelijke verslaglegging.

Rooster

Conceptrooster Deeltijd: semester 1, maandag 19-21 uur.
Conceptrooster Voltijd: semester 2, maandag 9-11 uur.
Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook de OER.)

Toetsing

Aan de hand van onderzoeksopzet en andere tussentijdse verslagen, mondelinge presentatie (referaat) en (eind-)werkstuk.

Blackboard

Voor de voorbereiding van de werkcolleges wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Via Blackboard.

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs. M. A. de Ruiter (coördinator).

Opmerkingen

N.v.t.