Prospectus

nl en

Architecture and Visual Arts: Gothic Architectural Sculpture

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

In Nederlandse kerken is een schat aan nauwelijks bestudeerde gotische beeldhouwkunst te zien. Deze vaak op de wat hogere plekken en bleef daarom tijdens de beeldenstormen gespaard. Deels toont deze enigszins verscholen sculptuur bijbelse onderwerpen, of profeten en heiligen, maar vaker gaat het om monsters, vreemde koppen, spreekwoorden en dergelijke. Na enkele inleidende colleges die bedoeld zijn om de student een overzicht te geven van de gotische bouw- en beeldhouwkunst in Nederland zullen we een aantal voorbeelden van deze sculptuur ook op locatie bekijken. Tijdens de bijeenkomsten komen er allerlei vragen aan de orde: stijl en datering, betekenis en functie, opdrachtgever en kunstenaar, heilig en profaan, origineel of gerestaureerd dan wel vervangen. Ook zijn er aan de cursus diverse excursies verbonden.

Leerdoelen

Het zelfstandig kunnen uitvoeren van een klein architectuurhistorisch onderzoek: de voor het onderwerp Gotische bouwsculptuur in Nederland relevante bronnen en literatuur kunnen selecteren en gebruiken bij het formuleren van een onderzoeksvraag, het opstellen van een onderzoeksplan, het beredeneren en analyseren van het materiaal, en het presenteren van de onderzoeksuitkomsten, zowel schriftelijk als mondeling.

  • Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de Nederlandse gotiek en de rol van de bouwsculptuur erin.

  • Inzicht in de liturgische context en stilistische ontwikkelingen van Gotische bouwsculptuur.

  • Een gebouw kunnen analyseren, door goed te kijken en ter zake doende vragen te stellen.

  • Geoefendheid in het beschrijven van typerende kenmerken, bijv. de in de loop van de tijd zich evoluerende bladvormen.

  • Een visueel ondersteund referaat van circa 20 minuten over het eigen onderzoek kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

  • Een goed gestructureerd artikel/onderzoeksverslag kunnen schrijven van circa 5000 woorden, exclusief noten en bibliografie.

Rooster

Conceptrooster: donderdag 17.00 – 19.00 uur. Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Werkcollege met excursies.

Toetsing

  • Actieve deelname tijdens bijeenkomsten (10% van het eindcijfer).

  • Tussentijdse opdrachten (10% van het eindcijfer).

  • Referaat (20% van het eindcijfer).

  • Werkstuk (60% van het eindcijfer).

Blackboard

Op Blackboard vindt de student de tijdens het college getoonde Powerpoints terug. Ook vindt de student hier de opdrachten geformuleerd, die hij/zij geacht wordt te maken.

Literatuur

De literatuur wordt tijdens het werkcollege bekend gemaakt.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E. (Elizabeth) den Hartog

Opmerkingen

N.v.t.