Prospectus

nl en

World Art Studies: Interculturalisation in the Arts

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Artistieke uitwisselingen tussen tradities of culturen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Een mondiaal perspectief op kunst in tijd en ruimte leert echter dat dergelijke kruisbestuivingen reeds vele eeuwen voorkomen: de invloed van Egyptische kunst op Griekse kunst, Chinese kunst als inspiratiebron voor Japanse kunst, de invloed van Oosterse en Afrikaanse kunst op Europese kunst en omgekeerd, enz. Onder welke voorwaarden vinden interculturele artistieke uitwisselingen plaats? Wie zijn de actoren in deze processen? Welke vormen nemen de uitwisselingen aan en tot welke resultaten leiden ze? In de projectgroep wordt een analytisch kader aangeboden om interculturalisatie in de kunst te bestuderen, waarna studenten aan de slag gaan met het uitwerken van een casus naar eigen keuze.

Leerdoelen

  • Zelfstandig kunnen werken aan een gericht onderzoek naar de wisselwerking tussen de kunstproducties in uiteen liggende cultuurgebieden en er een beredeneerd oordeel over kunnen formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

  • Inzicht hebben in de dynamiek van artistieke uitwisseling tussen culturele tradities.

  • Voor het onderwerp typerende (kunst-)objecten uit verschillende cultuurgebieden kunnen herkennen en duiden naar vorm, functie en inhoud.

  • Actuele theoretische benaderingen op het terrein van World Art Studies kritisch kunnen beoordelen op bruikbaarheid voor eigen onderzoek.

  • Een zelf gekozen casus met betrekking tot interculturalisatie in de kunst gedetailleerd kunnen uitwerken en daar al in een vroeg stadium een literatuurlijst bij kunnen opstellen.

  • Een referaat van 20 minuten over de eigen onderzoeksbevindingen kunnen voorbereiden en presenteren, ondersteund door effectieve presentatiemiddelen.

  • Adequaat kunnen reageren op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten.

  • Een gestructureerd wetenschappelijk betoog van circa 5000 woorden, exclusief noten en bibliografie, kunnen schrijven over de gekozen casus.

Rooster

Conceptrooster: dinsdag 17.00 – 19.00 uur. Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

  • Werkstuk, paper e.d. (70 %).

  • Referaat en actieve deelname aan discussies (30 %).

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Wordt tijdens het eerste college bekend gemaak.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. W. van Damme

Opmerkingen

N.v.t.