Prospectus

nl en

Beeldende kunst en architectuur 500-1800: Manierisme

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Kunsthistorici verschillen van mening over de vraag, wat er onder het Maniërisme verstaan moet worden. Om enkele voorbeelden te noemen: voor de ene kunsthistoricus is het Maniërisme een specifiek 16de-eeuws verschijnsel, voor de andere doet het zich vaker voor; voor de een wordt het veroorzaakt door externe factoren, zoals de contrareformatie, voor de ander door interne factoren, doordat kunstenaars op elkaars werk reageren. Tijdens dit werkcollege staat de historiografie van het Maniërisme centraal. Aan de orde komen de verschillende interpretaties van dit begrip, leidend tot een problematisering van de periodisering van de kunstgeschiedenis.

Leerdoelen

  • Zelfstandig kunsthistorisch onderzoek kunnen verrichten: een onderzoeksplan schrijven, teksten over het stijlbegrip Maniërisme analytisch kunnen lezen, en er een beredeneerd oordeel over kunnen formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

  • Essentiële bronnen en literatuur betreffende het Maniërisme, en het meer algemene concept periodisering, kunnen traceren en selecteren voor eigen kunsthistorisch onderzoek.

  • Op basis van welomschreven visuele karakteristieken kunstwerken uit het Westerse cultuurgebied meer of minder in verband kunnen brengen met het stijlanalytische concept maniërisme.

  • Inzicht hebben in historische en actuele discussies over de periodisering van de kunstgeschiedenis.

  • Een deelprobleem op dit gebied kunnen expliciteren en gedetailleerd uitwerken en daarbij een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

  • Een visueel ondersteund referaat van circa 20 minuten over de gekozen problematiek kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

  • Een gestructureerd betoog kunnen schrijven van 5000 woorden, exclusief noten en bibliografie, vanuit een relevante probleemstelling, met een goed te verdedigen keuze van illustraties en goed voorbereide conclusies.

Rooster

Conceptrooster: donderdag 9.00 – 11.00 uur. Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Werkcollege. Let op: er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

  • Referaat, mondelinge presentatie (20% van het eindcijfer).

  • Werkstuk/paper e.d. (80% van het eindcijfer).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de presentatie van Powerpoints en mededelingen van week tot week.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E. Grasman

Opmerkingen

N.v.t.