Prospectus

nl en

Themacollege Beeldende kunst en prent- en tekenkunst 1400-1800: Kunst in de Gouden Eeuw

Course
2012-2013

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In dit themacollege staat de Nederlandse kunst en cultuur van de Gouden Eeuw centraal, maar er zal ook aandacht worden besteed aan de periode die daaraan vooraf gaat. Het centrale thema zal zijn: de kunstenaar als ondernemer en de wijze waarop economische factoren invloed hebben uitgeoefend op stilistische ontwikkelingen in de beeldende kunst. Bovendien wordt aan de hand van chronologisch geordende onderwerpen en de literatuur die wordt bestudeerd de Nederlandse beeldende kunst vanaf circa 1400 tot en met de Gouden Eeuw in haar historische context en wetenschappelijke geplaatst. Tijdens de cursus wordt de artistieke ontwikkeling van Rembrandt behandeld, maar bijvoorbeeld ook de consequenties die de commercialisering van de kunstmarkt had op de plaats van kunst in het interieur alsook de discussies die worden gevoerd over de interpretatie van de Hollandse schilderkunst uit de Gouden eeuw. Een van de centrale uitgangspunten van de cursus is de kunst te analyseren in nauwe samenhang met de kunstmarkt in de vroeg-moderne tijd.

Leerdoelen

 • Ten opzichte van het niveau van de propedeuse Kunstgeschiedenis verdiept inzicht in de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen vanaf het einde van de vijftiende eeuw tot en met de Gouden Eeuw en de beeldende kunsten in die periode.

 • In staat zijn om typerende objecten uit de bestudeerde periode te duiden naar vervaardiger, plaats van vervaardiging (Amsterdam, Haarlem, Leiden, etc.) en datering.

 • De belangrijkste kunstvormen in de behandelde periode (schilder- en tekenkunst, grafische kunsten) aan een kritisch en analytisch oordeel kunnen onderwerpen, met aandacht voor vorm, functie, inhoud, materiaal en techniek.

 • Kunstobjecten kunnen plaatsen in de historische en economische context waarin ze zijn ontstaan

 • In staat zijn tot het beoordelen van de kunst van de Gouden Eeuw met behulp van de artistieke en theoretische criteria die in de wetenschappelijke literatuur zijn geformuleerd.

 • Inzicht hebben in de verschillende benaderingswijzen van kunst en cultuur van de Gouden Eeuw.

Rooster

Conceptrooster: maandag 13-15 uur. Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding
h3. Onderwijsvorm

 • Hoorcollege.

 • Zelfstandige literatuurstudie.

 • Bronnenonderzoek via internet

Toetsing

De tussentoets bepaalt 40% van het eindcijfer en is opgebouwd uit een analyse van een primaire bron en het maken van een power point presentatie over een deel van de tentamenstof, beide in de vorm van een take-home tentamen. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met enkele essayvragen dat 60% van het eindcijfer bepaalt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het aanbieden van het studiemateriaal, de powerpoints van de colleges, een reader over de Nederlandse kunst van circa 1400-1950, links naar de artikelen met opdrachten en een proeftentamen.

Literatuur

 • M.E.W. Boers, De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw, Hilversum (Verloren) 2012.

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History, (enhanced) 13th edition [ISBN 978-1-4390-8592-7]

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs. G.J. Nauta (studiecoördinator)
Dr. M.E.W. Boers (docent)

Opmerkingen

N.v.t.