Prospectus

nl en

Beeldende kunst en fotografie 1800-heden: Essenties van Moderne kunst; concepten en paradoxen

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

Hoe verandert het beeld van de kunstenaar zich in de moderne en postmoderne tijd? Hoe verhoudt zich het vooruitgangsprincipe met het concept van traditie? Wie bepaalt de canon van moderne kunst? En, is het concept van een canon van moderne kunst niet in tegenspraak met elkaar? Hoe valt de groeiende betrokkenheid van kunstenaars bij politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te rijmen met het toenemend geloof in de autonomie van de kunst? Hoe verhoudt zich het internationale karakter van moderne kunst met de nationale invloeden en belangen? En, waarom lijkt de verworven vrijheid van de kunstenaar sinds de Romantiek hem in een keurslijf van vernieuwing te duwen? Dit zijn enkele van de vragen die centraal staan in dit werkcollege.
Aan de hand van een breed scala van kunstwerken en kunstenaars van eind 19de tot de 21ste eeuw (van Manet tot Marlene Dumas) worden belangrijke concepten en paradoxen in de moderne kunst ondervraagd en bestudeerd.

Leerdoelen

  • Teksten over belangrijke concepten en paradoxen in de moderne kunst (in context) kunnen traceren en selecteren; analytisch kunnen lezen; en er een beredeneerd oordeel over kunnen formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

  • Voor het onderwerp typerende (kunst-)objecten uit de geschiedenis van de moderne kunst kunnen herkennen en duiden naar vorm, functie en inhoud.

  • Actuele theoretische benaderingen in de vakliteratuur betreffende het behandelde onderwerp kritisch kunnen beoordelen.

  • Een zelf gekozen vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daar al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst bij kunnen opstellen.

  • Een referaat van 15 minuten over de eigen onderzoeksbevindingen kunnen voorbereiden en presenteren, ondersteund door presentatiemiddelen zoals Powerpoint, en effectief kunnen reageren op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten.

  • Een gestructureerd betoog kunnen schrijven van circa 3000 woorden, exclusief noten en bibliografie, vanuit een compacte en weloverdachte probleemstelling.

Rooster

Conceptrooster: dinsdag 9.00 – 11.00 uur.
Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

  • Werkstuk, paper e.d. (70 %).

  • Referaat en actieve deelname aan discussies (30 %).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.A. Leigh

Opmerkingen

N.v.t.