Prospectus

nl en

Architectuur: Renaissance in het noorden

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

In de 16de eeuw ontstaat er in de architectuur een noordelijke Renaissance, die weliswaar beïnvloed is door Italië, maar duidelijk ook specifieke kenmerken heeft, die niet langer te verklaren zijn door een ‘verkeerd begrepen hebben van’ of de ‘aanpassing aan het bestaande bouwbedrijf’. In het college bestuderen wij werk van onder andere Cornelis Floris, Simon Stevin, Hans Vredeman de Vries en Wendel Dietterlin. Behalve aan de architectuur van Lieven de Key en Hendrick de Keyser in het toenmalige Holland, wordt aandacht besteed aan de zogenaamde ‘Weserrenaissance’ in Duitsland. Wij volgen de trek van beroemde architectenfamilies vanuit de Zuidelijke Nederlanden, via de Republiek naar Oost-Friesland, Denemarken, Zweden en Polen (Gdansk). Aandacht krijgen het beeldhouwwerk op en aan de gebouwen, decoratieprogramma’s buiten en binnen, opschriften etc. De ambities van de opdrachtgevers en hun geleerde adviseurs worden onderzocht.

Leerdoelen

  • Zelfstandig kunnen werken met de belangrijkste bronnen en literatuur over de renaissancistische architectuur en stedenbouw van Noord Europa.

  • De visuele karakteristieken van typerende ontwerpen op het terrein van architectuur en stedenbouw in Noord Europa in de periode van ca. 1550-1630 kunnen benoemen.

  • Kunnen omgaan met en kunnen bestuderen van oorspronkelijke traktaten over genoemde periode in (de) bijzondere collecties (van de UB).

  • De voor het onderwerp relevante teksten aan een kritische analyse kunnen onderwerpen.

  • Inzicht hebben in actuele theoretische benaderingen met betrekking tot de Noord Europese architectuur en stedenbouw.

  • Een zelf gekozen vraagstelling op dit gebied gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

  • Een visueel ondersteund referaat van circa 15 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

  • Vanuit een compacte en overdachte probleemstelling een gestructureerd betoog kunnen schrijven van circa 3000 woorden, exclusief noten en bibliografie.

Rooster

Conceptrooster: dinsdag 17.00 – 19.00 uur. Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

Een tussentijdse toets in de vorm van een kort schriftelijk tentamen na ca. 4 weken op basis van colleges en teksten (25% van het eindcijfer); een mondeling referaat ondersteund door Powerpoint volgens rooster, idem (25% van het eindcijfer); een werkstuk van 3000 woorden excl. (50% van het eindcijfer) Alle onderdelen dienen met een voldoende te worden afgesloten.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. J.G. Roding

Opmerkingen

Zo mogelijk wordt een 2-daagse excursie naar het Weserrenaissance museum in Lemgo (Duitsland) georganiseerd. Deze excursie is facultatief.