Prospectus

nl en

P-werkcollege II: Beeld en objectanalyse

Course
2012-2013

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Goed en vooral analytisch en kritisch kijken is een noodzakelijke academische vaardigheid voor de kunsthistoricus. Voor het op wetenschappelijke wijze verslag doen van een visuele analyse is het van belang de terminologie goed te kunnen toepassen, inzicht te hebben in de verschillende aspecten van ordening in een kunstwerk, en kennis te hebben van soorten licht, kleur, vorm, materialen, technieken, etc. Er worden zowel twee- als driedimensionale objecten beschreven.

Leerdoelen

  • Vaardigheid in het visueel analyseren van artefacten, nodig bij het doen van wetenschappelijk kunsthistorisch onderzoek.

  • Kennis hebben van en inzicht in enkele specifieke aspecten van de geschiedenis van de kunstproductie in het Westerse cultuurgebied.

  • Basiskennis hebben van het begrippenapparaat dat gehanteerd wordt bij het analyseren en beschrijven van de formele kenmerken van artefacten (compositie, kleurgebruik, etc.).

  • Globaal in staat zijn om de technische en materiële kenmerken van kunstwerken te onderkennen en benoemen (schildertechnieken en -materialen, druktechnieken, bouwmaterialen, constructietechnieken, etc.).

  • Een korte rapportage kunnen opstellen (maximaal 3×750 woorden) bevattende de wetenschappelijke visuele analyse van een artefact (bouwwerk, schilderij en object uit kunstnijverheid of design).

Rooster

Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Werkcollege en excursies. Er is aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.)

Toetsing

  • 2 kleine schriftelijke tentamens met korte open (invul-)vragen.

  • 3 beeldanalyse van 3 × 750 woorden.

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals rooster, instructie analyses, powerpoints van colleges) en mededelingen van docent.

Literatuur

  • Enkele hoofdstukken uit: Helen Westgeest, et al (red.), Kunsttechnieken in historisch perspectief, Turnhout: Brepols, 2011 of 2012.

  • Een hoofdstuk uit: R. Stenvert, G. van Tussenbroek (red.), Inleiding in de bouwhistorie. Opmeten en onderzoek van oude gebouwen, Utrecht: Matrijs, 2009 (2007).

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H.F Westgeest

Opmerkingen

N.v.t.