Prospectus

nl en

Didactiek van het Nederlands als tweede taal

Course
2012-2013

Toegangseisen

Studenten Nederlandkunde/Dutch Studies kunnen dit vak als onderdeel van het MA-programma volgen. Het is ook toegankelijk voor Nederlandstalige studenten van andere MA-talenopleidingen.

Beschrijving

In het eerste semester verwerven studenten kennis en vaardigheden op het gebied van de didactiek van het Nederlands als tweede taal (NT2) op academisch niveau. In het tweede semester volgen de studenten stage bij verschillende taalverwervings- en taalvaardigheidsonderdelen van de opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Zij geven daarbij ook zelf enkele keren les aan de eerstejaarsstudenten Nederlandkunde, dus aan anderstaligen.
Onderwerpen
Tweede-taalonderwijsmethoden, didactische procedures bij taalonderwijs, literatuuronderwijs en onderwijs in kennis van land en volk, theoretische en didactische achtergronden bij het onderwijs in de deelvaardigheden woordenschat, lezen, schrijven, spreken en luisteren, training in het overbrengen van de grammatica-regels van het Nederlands, het opstellen van toetsen en tentamens, analyse van de belangrijkste taalcursussen Nederlands voor anderstaligen op academisch niveau.

Leerdoelen

De studenten nemen kennis van de gangbare tweede-taalonderwijsmethoden en van de didactische procedures in het literatuuronderwijs en het onderwijs Cultuur & Maatschappij. Zij leren de theoretische en didactische achtergronden bij de verschillende onderdelen van het taalverwervingsonderwijs (spreken, luisteren, lezen, woordenschat, schrijven en grammatica). Zij verwerven gedegen kennis van de leermiddelen op het gebied van het taalonderwijs, literatuuronderwijs en onderwijs in kennis van land en volk, waaronder ook digitale leermiddelen.
De studenten verwerven inzicht in de wijze waarop uitkomsten van tweede-taalverwervingsonderzoek in verschillende taalmethoden zijn terug te vinden, en ontwikkelen een kritische houding tegenover de didactische criteria die uitgangspunt zijn voor literatuur- en cultuuronderwijs.
De studenten verwerven de vaardigheid een les aan academisch gevormde anderstaligen voor te bereiden, te geven en te evalueren. Daarnaast ontwikkelen ze vaardigheid in het corrigeren van gesproken en geschreven Nederlands van anderstaligen, in het opstellen van toetsen en tentamens en in het beoordelen van de belangrijkste cursussen Nederlands voor anderstaligen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies (vanaf juni beschikbaar)

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege, stage. Deelname is verplicht.

Toetsing

Het eerste semester wordt afgesloten met een tentamen over de collegestof. De stage wordt afgesloten met een stageverslag. Het cijfer voor dit onderdeel wordt bepaald door de tijdens het eerste semester uitgevoerde opdrachten, het tentamencijfer en het stageverslag.

Blackboard

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Bossers, Bart, Folkert Kuiken & Anne Vermeer (red.). Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Bussum, 2010 (ISBN: 9789046902035).

  • Aanvullende literatuur wordt op het eerste college bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent: m.arends@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studenten Nederlandkunde/Dutch Studies kunnen dit vak als onderdeel van het MA-programma volgen. Het is ook toegankelijk voor Nederlandstalige studenten van andere MA-talenopleidingen.