Prospectus

nl en

Greek linguistics

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In dit college staat de taalkundige bestudering van de Griekse taal centraal. Na een algemene inleiding in de verschillende typen theoretische benaderingen van taal die er op dit moment op de markt zijn, wordt de rest van het college opgebouwd rondom de vijf hoofdtakken van de taalkunde: fonologie, syntaxis, morfologie, semantiek en pragmatiek. In alle gevallen wordt voortgebouwd op de grammaticale kennis over het Grieks die de studenten in het eerste en tweede jaar hebben verworven. In dit college werken we toe naar een meer theoretische benadering van deze specifieke bijv. syntactische, fonologische of morfologische verschijnselen in de Griekse taal, soms door deze te plaatsen in een taaloverschrijdend kader.

Begrippen waarmee de studenten zich vertrouwd maken zijn: generatieve taalkunde vs. cognitieve taalkunde, discourse linguistics, vergelijkende indo-europese taalwetenschap, synchrone vs. diachrone taalwetenschap, taal vs. dialect.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: fonologische structuur van fonemen en syllaben, historische fonologie, argumentstructuur van werkwoorden en thetarollen, informatiestructuur van zinnen, het griekse aspect, anaforische relaties, diachrone syntaxis.

Leerdoelen

  • De student verdiept zijn algemene inzicht in de verschillende benaderingen in de theoretische taalkunde;

  • De student maakt zich theoretische kennis over taalkundige verschijnselen eigen en kan deze productief inzetten bij een begrip van het grammaticale aspecten van het Grieks;

  • De student verdiept zijn kennis in belangrijke ‘dossiers’ in de Griekse taalkunde, zoals het Griekse aspect;

  • De student bekwaamt zich in een taalkundige manier van argumenteren en leert taalkundige wetenschappelijke literatuur te begrijpen en kritisch te beoordelen.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege.

Toetsing

  • Wekelijkse opdrachten (35%);

  • Referaat (bestaande uit de kritische bespreking van een centraal artikel rondom een taalkundig verschijnsel, schriftelijk uitgewerkt en ingeleverd) (30%);

  • Eindtoets (35%)

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

n.a.t.k.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Drs. T. A. van Berkel
Drs. S. Peels