Prospectus

nl en

Taaltraining Grieks/Latijn

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

De cursus Taaltraining is de afsluiting van het taalonderwijs in de propedeuse, dat begonnen is in de taalverwervingsblokken Grieks en Latijn in het eerste semester. De cursus is primair gericht op het vergroten van de leesvaardigheid. Studenten GLTC volgen Taaltraining Grieks in drie groepen (A, B, C) en Taaltraining Latijn in twee groepen (B en C).

In de groepen B en C Grieks wordt een selectie Attisch proza gelezen. Daarbij letten we op grammaticale elementen in de taal die bijdragen aan het creëren van tekstcohesie (o.a. partikels). Verder oefenen we in het gebruik van de bij lectuur van antieke teksten gangbare hulpmiddelen (grammatica’s, commentaren, woordenboeken). Studenten oefenen zelf met het behandelen van een passage prozatekst op college door middel van mondelinge referaten.

In groep A Grieks (voor studenten zonder eindexamen Grieks) zal de aandacht vooral uitgaan naar de lectuur van de parallel lopende lectuurblokken (tragedie, Plato’s Symposium); daarnaast wordt de kennis van het vocabulaire en de syntaxis uitgebreid en herhaald.

De groepen A/B en C Latijn lezen capita selecta uit de Latijnse literatuur. Vergelijkbare thema’s als bij het Griekse gedeelte zullen besproken worden: Hoe helpt de auteur zijn lezers om de tekst te kunnen begrijpen? Hoe kunnen wij onze vaardigheid oefenen om Latijnse teksten te lezen (op een microscopisch niveau met het doel van een correcte vertaling, maar ook macroscopisch met het doel om redelijk snel de inhoud van een langere passage te begrijpen)?

Leerdoelen

 • Uitbreiding van kennis op het gebied van morfologie, syntaxis en pragmatiek;

 • Herhaling vocabulaire en stamtijden;

 • Uitbreiding van de lees- en vertaalvaardigheid;

 • Leren werken met belangrijke hulpmiddelen als grammatica’s, commentaren en woordenboeken;

 • Presentatievaardigheden.

Rooster

Dit vak wordt in het tweede semester twee keer per week gegeven: een keer per week college Taaltraining Grieks en een keer per week college Taaltraining Latijn.

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Dit college kent twee deeltoetsen (schriftelijke tentamens met korte open (invul)vragen) die samen het eindcijfer bepalen. Wegingsfactor: de deeltoetsen Grieks en Latijn tellen beide 50% mee voor het eindresultaat. Beide onderdelen Grieks en Latijn dienen met minimaal een 5,5 te worden afgesloten.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Studiemateriaal (aantekeningen) wordt deels in Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

Grieks (alle groepen):

 • Een (school)woordenboek Grieks-Nederlands of Grieks-Engels, keuze uit:

  • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;
  • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;
  • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).
  • Online
  • iPhone: Lexiphanes App, developed by Harry Schmidt, 2009.
 • J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, negentiende druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6);

 • Syllabus Grieks Grammatica

 • D.A. Russell, An Anthology of Greek Prose, compiled and edited with an Introduction by D.A. Russell, Oxford University Press 1991.

 • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4).

A-groep Grieks: Syllabus Grieks Taalverwerving 2: Lysias (als nog niet aangeschaft bij Taalverwerving 2a);

Latijn (beide groepen):
Teksten worden beschikbaar gesteld via Blackboard/de leesplank in de studiezaal GLTC

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, mw. J.K. Koning

Contact

Mw. Drs. M.L. Bartels (Grieks groep A)
Dhr. Dr. H. H. Koning (Grieks groep B)
Dhr. Dr. A. M. Rademaker (Grieks groep C)
Dhr. J. Soerink MA (Latijn groep B en C)

Opmerkingen

Bij een college taaltraining Grieks of Latijn houden BA1 studenten hun eerste referaat (presentatie). De artikelen of teksten waarop deze referaten betrekking hebben worden op college verstrekt.