Prospectus

nl en

Grieks proza: Plato Symposium

Course
2012-2013

Admission requirements

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Description

In dit college staat het Symposium van Plato centraal; we lezen de tekst gedeeltelijk in het Grieks. In aansluiting bij de taalverwervingsblokken wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke semantische, syntactische en pragmatische aspecten van een tekst in Attisch-Grieks proza.

Diverse problemen die zich voordoen bij de interpretatie van de tekst worden mede aan de hand van een selectie uit gangbare commentaren besproken. Aan de orde komen de dialectische en retorische vorm van deze relatief ‘literaire’ tekst in vergelijking met andere dialogen van Plato, de sociale context van het symposium, het thema erôs in het denken van Plato (in relatie tot begrippen als paideia, sophia, to kalon en eudaimonia).

Course objectives

 • De in het eerste semester opgedane kennis van morfologie en syntaxis wordt productief gemaakt voor de interpretatie van een specifieke vorm van Attisch proza;

 • Het reeds verworven inzicht in semantische en pragmatische aspecten van de tekst wordt verder ontwikkeld, m.n. aan de hand van termen en frasen met ethische implicaties, modi en partikels;

 • De student geeft blijk van deze kennis en inzichten aan de hand van een gelezen en een ongelezen passage uit het werk van Plato.

 • De student wordt geacht verschillende commentaren in het Engels, Frans, Duits te kunnen begrijpen en evalueren, en hiervan mondeling en schriftelijk blijk te geven;

 • De student wordt geacht in staat te zijn de specifieke kenmerken van de Platoonse dialoog te onderkennen en te relateren aan de doelstellingen van het genre, en de specifieke vorm van het Symposium in zijn literaire en sociale context te plaatsen;

 • De student wordt geacht in een complexe oud-Griekse tekst aesthetische, sociale (antropologische) en ethische posities te kunnen onderkennen, analyseren en evalueren.

Timetable

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Mode of instruction

Responsiecolleges en zelfstudie

Assessment method

Bij dit college hanteren we de ‘deeltoets met mogelijkheid van absolveren’: de deeltoets beslaat een deel van de stof (in de vorm van een kort essay), dat bij een voldoende geabsolveerd mag worden vóór de eindtoets. Het cijfer telt mee voor het eindcijfer (15%).

Eindtoets:

 • vertaling gelezen stof met tekstvragen (35%);

 • essayvragen (20%);

 • vertaling ongelezen stof (30%).

Blackboard

Nee

Reading list

 • Plato, Symposium, ed. Kenneth Dover, Cambridge 1980

 • Engelse vertaling van het Symposium, bv. van M.C. Howatson & F.C.C. Sheffield (Plato, The Symposium. Cambridge 2008); R. Waterfield (Plato: Symposium, Oxford 1994); Chr. Gill (Plato, The Symposium, London 1999).

 • Syllabus Plato, Symposium;

 • The Cambridge History of Classical Literature, Volume I, Part 3: Philosophy, History and Oratory. Edd. P.E. Easterling & B.M.W. Knox, Cambridge 1989.

 • Aanbevolen: Plato, Volume II, ed. J. Burnet, Oxford 1901 en latere drukken (Oxford Classical Texts)

Registration

Via uSis

Contact information

Mw. Dr. M. van Raalte