Prospectus

nl en

Vocabulary, Writing and Grammar, Language Acquisition III

Course
2012-2013

Toegangseisen

Om dit vak te kunnen volgen moet de student alle onderdelen van Taalvaardigheid II hebben afgerond, of een gelijkwaardig niveau hebben. Dit ter beoordeling van de docent.
Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

Dit college bereidt studenten voor op het schrijven van hun BA-werkstuk. Gedurende het semester schrijven zij vier essays van ongeveer 700 woorden naar aanleiding van een wetenschappelijk artikel. Deze opdrachten zijn individueel, iedere student kiest artikelen die hij of zij zinvol vindt. Iedere student houdt gedurende het semester éénmaal een referaat naar aanleiding van een van die artikelen. Deze presentatie wordt gevolgd door een discussie waaraan alle andere studenten actief deelnemen.
Ter ondersteuning van de schrijfvaardigheid wordt aandacht besteed aan grammatica en woordenschat. De studenten vergroten hun grammaticale kennis, maar leren ook goed gebruik te maken van een grammaticaboek en een stijlgids. De nadruk ligt op het toepassen van de regels en het verbeteren van eigen en andermans Nederlands. De algemene woordenschat wordt uitgebreid met onder andere vaste combinaties (bijv. werkwoorden met vaste voorzetsels) en spreekwoorden en gezegden. Daarnaast werken we aan de opbouw van productieve woordenschat door te oefenen met een selectie uit de meest frequente woorden van het Nederlands.

Leerdoelen

Doel van het college is in de eerste plaats de studenten voor te bereiden op het schrijven van hun BA-werkstuk, zowel inhoudelijk als formeel. Studenten kunnen een wetenschappelijk artikel op hun vakgebied beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid en dit verwerken in een helder en goed opgebouwd stuk, overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt, en gericht op een niet gespecialiseerd publiek.
Studenten kunnen in een mondelinge presentatie de essentie van een wetenschappelijk artikel weergeven voor een niet gespecialiseerd publiek en daarop reflecteren. Bovendien kunnen zij actief deelnemen aan een inhoudelijke discussie over de presentatie van anderen.
Studenten kunnen lexicaal gevarieerd Nederlands gebruiken met een gering aantal fouten. Studenten kunnen met gebruikmaking van grammaticaboeken en stijlgids hun eigen en andermans schrijfwerk verbeteren.
In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B2/C1.

Rooster

Raadpleeg het rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • De vier essays worden beoordeeld op inhoud, opbouw en het Nederlands (50%)

  • Twee schriftelijke woordenschattoetsen (samen 25%). De eerste toets wordt halverwege het semester afgenomen, de tweede na afloop ervan.

  • Schriftelijk tentamen in het verbeteren van zinnen en korte tekstfragmenten (25%). Bij dit tentamen mogen grammatica’s, woordenboeken en de Schrijfwijzer worden gebruikt.

  • Het referaat en de deelname aan de discussie dienen ter afronding van het totaalcijfer

Blackboard

Er wordt bij deze cursus intensief gebruik gemaakt van Blackboard. Via Blackboard wordt materiaal ter beschikking gesteld, antwoorden gepubliceerd en toetsen afgenomen.

Literatuur

  • Syllabus Taalvaardigheid III verkrijgbaar via readeronline.leidenuniv.nl

  • B. de Boer en B. Lijmbach, De spijker op de kop, Nederlandse uitdrukkingen voor anderstaligen. (uitgeverij Coutinho. editie maakt niet uit)

  • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau, De Regels van het Nederlands: Grammatica voor Anderstaligen (Groningen, 2004).

  • Als naslagwerk: Jan Renkema, Schrijfwijzer (editie maakt niet uit)

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen: tel. 071 527 2233 of “dutchstudies@hum.leidenuniv.nl“mailto:dutchstudies@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Secretariaat Opleiding Dutch Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272233; mail: “dutchstudies@hum.leidenuniv.nl“mailto:dutchstudies@hum.leidenuniv.nl
Studiecoördinator: Mw. I. Zagar, P.N. van Eyckhof 3, kamer 305B; mail: i.zagar@hum.leidenuniv.nl