Prospectus

nl en

Social Law, Labour Law and Restructuring

Course
2011-2012

Toegangseisen

Sociaal recht (Verplicht vak 2e jaars Bachelors Rechtsgeleerdheid).

Beschrijving

Onderwerpen zijn arbeidsrechtelijke gevolgen van fusies, overnemingen, individueel en collectief ontslag, rol ondernemingsraden, werkloosheidsuitkering bij ontslag.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: Introductie in het arbeidsrecht inzake herstructureringen van ondernemingen. Doel is inzicht te verkrijgen in de relatie tussen individueel, collectief en Europees arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, alsmede raakvlakken met het ondernemingsrecht. Vaardigheden casus oplossen en academische houding. Onderzoekprogramma MI: Hervorming van sociale regelgeving

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: vaardigheid in toepassing arbeidsrecht op concrete situaties, probleemoplossing, inzicht in achtergronden van collectief arbeidsrecht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, mr. B. Barentsen, prof. mr. L.C.J. Sprengers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, mr. B. Barentsen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Schriftelijk beantwoorden van casus. Bestuderen opgegeven literatuur.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bij onvoldoende kandidaten wordt de herkansing mondeling afgenomen

Inleverprocedures
De student dient de uitwerking van de wekelijkse casus vooraf in te dienen via blackboard en zelf een exemplaar mee te nemen naar de werkgroep. Dit exemplaar is voor eigen gebruik tijdens de werkgroep.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • G.J.J. Heerma van Voss & J. Heinsius, Sociaalrechtelijke aspecten van herstructurering, Reeks (Re)organisatie Fusie en Overname deel 4, Zutphen: Paris 2006 (onder voorbehoud: juiste druk wordt op blackboard vermeld).

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht 2011-2012, 9e druk, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2009 (ook de 8e druk kan worden gehanteerd).

 • A. Eleveld & B.P. ter Haar, Uittreksels Jurisprudentie arbeidsrecht en
  socialezekerheidsrecht Den Haag: Bju 2010

 • A.Ph.C.M. Jaspers e.a. (red.), Rechtspraak Arbeidsrecht, 6e druk, Den Haag: SDU 2009.

Werkboek:
Werkboek keuzevak sociaal Recht, arbeidsrecht en reorganisatie onderneming, te verkrijgen aan het begin van de onderwijsperiode

Reader:
In het Werkboek is ook aanvullend studiemateriaal opgenomen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7626 / 7636

 • E-mail: g.j.j.heerma@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B121

 • Openingstijden: Gehele week

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak vormt een ideale voorbereiding tot deelname aan sociaalrechtelijke vakken in de masterfase.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.