Prospectus

nl en

Labor Relations in the Public Sector

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Aan de orde komen het politieke krachtenveld waarin ambtenaren opereren, de rechtspositie van ambtenaren, het CAO-recht en collectieve actie bij de overheid, de medezeggenschap in overheidsondernemingen; het oplossen van geschillen via de rechter en mediation en loyaliteit, integriteit en vrijheid van meningsuiting van ambtenaren.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: Inzicht geven in het ambtenarenrecht en de bijzondere vraagstukken die te maken hebben met het werken bij de overheid, die naast de rol van werkgever van de ambtenaren ook de rol van wetgever heeft te vervullen, de behartiger van het publieke belang.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Studenten dienen na afronding van dit vak zicht te hebben op de bijzondere aspecten van de arbeidsverhoudingen bij de overheid, die twee petten heeft: zowel de pet van wetgever als van werkgever.
Tevens dienen studenten kennis te hebben van de kenmerken van de rechtspositie van ambtenaren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
De colleges hebben een mengkarakter tussen hoorcollege en werkcollege.

Werkgroepen

 • Aantal: 5 weken, per week 2×2 uur

 • Namen docenten: prof.mr. R. Bekker, nader te bepalen andere docenten verbonden aan de afdeling sociaal recht (mr. B. Barentsen, prof. mr. L.C.J. Sprengers) mr. L.A.J. Schut, Mede door de inbreng van gastdocenten wordt het thema van het keuzevak vanuit verschillende invalshoeken uiteengezet.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen aan de hand van de opgegeven stof het college te hebben voorbereid en worden geacht een actieve inbreng tijdens de werkcolleges te hebben.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Mogelijkheid wordt geboden om door middel van extra opdrachten voor een bonuspunt in aanmerking te komen. Regeling wordt in werkboek bekend gemaakt.

Inleverprocedures
Wordt in het werkboek bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Verhulp e.a., Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht, Boom Juridische Uitgeverijen, 3e druk 2010

Werkboek:
Arbeidsverhoudingen bij de overheid

Reader:
Arbeidsverhoudingen bij de overheid

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt tijdens colleges of in het werkboek bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.