Prospectus

nl en

Law and Business

Course
2011-2012

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Het vak Recht en Bedrijf geeft studenten de mogelijkheid om kennis te maken met de drie verschillende afstudeerrichtingen van de bachelorstudie Rechtsgeleerdheid, namelijk International Business Law, Recht en Economie en Recht en Bedrijfswetenschappen. In het vak Recht en Bedrijf zullen studenten aan de slag gaan met één gemeenschappelijk thema: economisch en juridisch crisismanagement. Dit thema loopt als rode draad door de colleges heen en wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. De invalshoeken zijn gerelateerd aan de drie afstudeerrichtingen. Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt hoe de afstudeerrichtingen (wetenschapsgebieden) in elkaar grijpen bij de behandeling van een probleem. In de praktijk komt het vakgebied Rechtsgeleerdheid, en dan vooral Ondernemingsrecht, voortdurend in aanraking met andere vakgebieden. Economie en Bedrijfswetenschappen zijn daar goede voorbeelden van. Wie een ondernemingsrechtelijke casus juist wil oplossen, moet ook kennis hebben van de economie waarin een onderneming moet opereren en van hoe een onderneming in elkaar steekt. Door multidisciplinair te leren denken, zijn studenten in staat om het gemeenschappelijke thema vanuit de verschillende invalshoeken te omvatten.
Aan de hand van het thema “economisch en juridisch crisismanagement” zullen studenten bij het vak Recht en Bedrijf leren hoe je moet omgaan met de gevolgen van een crisis. Binnen dit thema zullen studenten kennis opdoen over de gevolgen van een financiële crisis voor de economie. Zo zullen vragen aan bod komen als: wat betekent een financiële crisis voor burgers en bedrijven, voor de overheidsfinanciën, voor de internationale economische integratie (omvallende eurolanden) en hoe ga je daar mee om?
De crisis op macro niveau laat zijn sporen na op ondernemingsniveau. In tijden van economische neergang is er ook toenemende aandacht voor bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Studenten zullen leren dat het vaak nog mogelijk is een dergelijke onderneming vroegtijdig te saneren (‘recovery’), door middel van een zogenoemde informele reorganisatie, ook wel turnaround management genoemd. Maar zij zullen ook zien dat er in de praktijk regelmatig een situatie van insolventie ontstaat en daarop veelal een surseance van betaling volgt, die meestal eindigt in faillissement. Wanneer een bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert, zullen bestuurders zo lang mogelijk trachten het bedrijf gaande te houden – in de hoop op betere tijden. Vaak hebben deze bestuurders de neiging om slechts de meest urgente schulden van de vennootschap te voldoen. Studenten zullen leren dat dit selectieve betalingsgedrag wordt getoetst aan een rechtsnorm, die afhankelijk is van de fase waarin de vennootschap zich op dat moment bevindt. Studenten zullen dan ook leren over de verschillende fasen waarin een bedrijf in financiële moeilijkheden zich kan bevinden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Met dit vak krijgen studenten kennis van en inzicht in de gevolgen van een financiële crisis voor zowel de economie als geheel als voor bedrijven. Door multidisciplinair onderwijs (economisch, bedrijfswetenschappelijk en juridisch) zullen studenten in staat worden gesteld het thema “economisch en juridisch crisismanagement” vanuit verschillende invalshoeken te omvatten.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: – De student is in staat te benoemen welke gevolgen een financiële crisis heeft voor de economie en wat dit betekent voor het economische beleid. – De student kan de verschillende stadia van een bedrijf in financiële moeilijkheden onderscheiden. – De student weet dat welke mogelijkheden er bestaan om een bedrijf vroegtijdig te saneren. – De student is in staat de normen waaraan bestuurders van bedrijven in financiële moeilijkheden zich moet houden, te benoemen en uit te leggen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1 hoorcollege à 2 uur per week

 • Namen docenten: prof. dr. J.A.A. Adriaanse (bedrijfwetenschappen), prof. mr. S.M. Bartman (ondernemingsrecht) en prof. dr. K.P. Goudswaard (economie)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in de reader/werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof. Aangezien de stof van de hoorcolleges tot de verplichte tentamenstof hoort, wordt studenten dringend aangeraden de colleges goed voorbereid bij te wonen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 1 werkgroep à 2 uur per week

 • Namen docenten: leden van de onderwijsstaf van de afdelingen Ondernemingsrecht, Economie, en Centrum voor Bedrijfswetenschappen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten krijgen in het werkboek wekelijks één afgebakend onderwerp met bijbehorende studeeraanwijzing die aangeeft wat van hen bij de voorbereiding op de werkgroep wordt verwacht.
  In de werkgroepen zal aan de hand van deze thema’s gediscussieerd worden.

Andere onderwijsvorm(en) Geen.

 • Omschrijving:

 • Aantal à 2 uur:

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het tentamen zal bestaan uit essay vragen (open vragen) alsmede mogelijk uit mc-vragen. Zie voor nadere informatie de Blackboard omgeving.

Inleverprocedures Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Op internet waarnaar verwezen wordt.

Werkboek en reader:

 • Werkboek en Reader Recht en Bedrijf, studiejaar 2011/2012, faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

 • Handouts en documenten op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.
Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2011, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Centrum voor Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: kamer B 2.29

 • Openingstijden: maandag en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

1) De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kent met ingang van september 2011 een gemeenschappelijke, identieke propedeuse voor alle drie de juridische opleidingen.
Studenten Rechtsgeleerdheid, alsmede die van Notarieel Recht en Fiscaal Recht, hebben in het eerste semester van het propedeusejaar een keuzemogelijkheid. Zij kunnen namelijk een keuze maken tussen het vak ‘Rechtsvinding in theorie en praktijk’ en/of het vak ‘Recht en Bedrijf’. Het is verplicht om één van deze twee vakken te volgen, maar ook kunnen en mogen studenten in het eerste jaar bij belangstelling beide vakken, tegelijkertijd, volgen.
2) Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2011 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2011 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2011 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propedeuse) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen. Als een student ervoor kiest deel te nemen aan de eerste tentamenkans, dan mag hij/zij alleen deelnemen aan de tweede tentamenkans als voor het eerste tentamen het cijfer 4 of hoger is gehaald.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO