Prospectus

nl en

BA eindwerkstuk Midden-Oostenstudies - Arabisch

Course
2011-2012

Toelatingseisen

Afgeronde BA 2e jr Arabisch

Beschrijving

Het eindwerkstuk van de BA Arabisch is gekoppeld aan de cursus werkstuk seminar Arabisch. Het BA werkstuk moet aansluiten bij het onderwerp van het werkstuk seminar, maar mag disciplinair verschillen (geschiedenis, kunst en cultuur, literatuur, taalkunde etc.). De studenten kunnen daarom een eigen begeleider kiezen uit de docenten van de opleiding. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) van de opleiding die als begeleider optreedt. In het kader van het seminar houdt de student een referaat haar/zijn gekozen onderwerp. Het werkstukseminar wordt afgesloten met een uiteenzetting van de vraagstelling en een beredeneerde bibliografie over dit onderwerp waarover ook het BA werkstuk zal worden geschreven. Het eindwerkstuk heeft een omvang van ca. 8500 woorden. Hierin moet een redelijke hoeveelheid (ca. 50-70 pagina’s) Arabischtalig (primair/secundair) bronnenmateriaal verwerkt zijn.

Leerdoelen

 • Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

  1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
  2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
  3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
  4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
  5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
  6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
 • Schriftelijke presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Het werkstuk wordt beoordeeld op onder meer de volgende aspecten:( zie voor een overzicht van de beoordelingscriteria het beoordelingsformulier op de web-site van de opleiding )

 • de adequate formulering en operationalisering van de probleemstelling;

 • de adequate verwerking van secundaire literatuur (deels Arabischtalig);

 • de adequate verwerking van primair bronnenmateriaal (deels Arabischtalig)

 • taalgebruik, opbouw en vormgeving

Onderwijsvorm

Zelfstudie en werkbesprekingen met begeleider(s).

Toetsing

Om op 31 augustus af te kunnen studeren, dient de student een eerste complete versie van het eindwerkstuk uiterlijk 15 juni bij zijn/haar begeleidende docent(e) te hebben ingeleverd. De eindversie moet voor 15 augustus zijn ingeleverd.

Regeling BA-werkstuk

Handleiding schriftelijk werkstuk

Blackboard/webpagina

Blackboard

Contact

Begeleidende docent(e).