Prospectus

nl en

Children and the Law

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen; wel wordt juridische studenten aanbevolen het vak Inleiding Burgerlijk recht te volgen alvorens dit keuzevak te doen.

Beschrijving

Het keuzevak van vijf weken biedt een introductie van het jeugdrecht en de systematiek. In dit keuzevak wordt vanuit de onderdelen kinderrechten (week 1), personen- en familierecht (week 2), jeugdbescherming en jeugdzorg (week 3), jeugd en strafrecht (week 4) een eerste basis gelegd en wordt de systematiek van het jeugdrecht inzichtelijk gemaakt, en wordt vervolgens een maatschappelijk thema vanuit rechtsdiscipline-overstijgend perspectief juridisch bestudeerd (week 5). Het vak biedt hiermee een kennismaking met de inhoud van de juridische masteropleiding jeugdrecht die per september 2012 in Leiden zal starten. Inleiding Jeugdrecht is echter geen toelatingseis voor de master Jeugdrecht en het vak is bedoeld voor alle studenten met belangstelling voor het Jeugdrecht, niet alleen degenen die de bedoeling hebben de master Jeugdrecht te gaan volgen .
De bijeenkomsten bestaan uit hoorcolleges en werkcolleges, waar ruimte is voor discussie, gastsprekers en videomateriaal. Elke student die het keuzevak volgt, dient eenmaal een schriftelijke opdracht in te leveren.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 1. Het verkrijgen van kennis van en inzicht in het interdisciplinaire karakter van het jeugdrecht over meerdere rechtsgebieden , waarbij privaatrechtelijke, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en internationale aspecten centraal staan. # Het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop maatschappelijke ontwikkelingen hun weerslag vinden in het recht en in de wijze waarop het recht beantwoordt aan oplossingen voor actuele maatschappelijke problemen. # Het verkrijgen van inzicht in de samenhang van het privaat-, straf- en bestuursrecht als onderdeel van het jeugdrecht door juridische bestudering van een maatschappelijk probleem zoals kindermishandeling of omgang na scheiding. # Het (verder) ontwikkelen van de vaardigheid met de opgedane kennis en inzichten casusposities op te lossen en stellingen te verdedigen.
 2. Het kunnen signaleren en inspelen op actuele ontwikkelingen in het jeugdrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. De student heeft kennis van en inzicht in het jeugdrecht alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.
 2. De student heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het jeugdrecht zich ontwikkelt en manifesteert.
 3. De student is in staat om juridische teksten op het gebied van het jeugdrecht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, te begrijpen en te analyseren, en voor niet-juridische lezers toegankelijk te maken.
 4. De student is in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het jeugdrecht aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en – zowel mondeling als schriftelijk – juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Namen docenten: Prof. mr. drs. M.R. Bruning, n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in de reader aangegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Namen docenten: Prof. mr. drs. M.R. Bruning, n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig voorbereiden van casuïstiek en andere opdrachten die in de reader zijn opgenomen

Voor de (werkgroep)bijeenkomsten geldt verplichte aanwezigheid; studenten mogen met geldige reden eenmaal een werkgroep missen. Bij meer afwezigheid volgt een vervangende opdracht.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (onder voorbehoud).

 • Tussentijds werk schriftelijk.
  Indien de tussentijdse opdracht als ‘goed’ wordt beoordeeld, wordt een halve bonuspunt (0,5) toegekend die meetelt bij het schriftelijk tentamen c.q. de eindopdracht.

Inleverprocedures
Nader af te spreken.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
n.n.b. (zie Blackboard)
Reader: Jeugdrecht (onderwijsmaterialen)

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.
Er kunnen maximaal 60 studenten meedoen aan dit vak.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. drs. M.R. Bruning

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7401

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C.202

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7401

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.