Prospectus

nl en

International Law

Course
2011-2012

Toegangseisen

Succesvolle afronding van het bachelor 1 vak ‘Inleiding Internationaal en Europees recht’

Beschrijving

Het vak ‘Internationaal Recht’ bouwt voort op het bachelor 1 vak ‘Inleiding Internationaal en Europees Recht’ waarin de studenten inzicht werd verschaft in het geheel eigen karakter van de internationale rechtsorde en de fundamentele beginselen die hieraan ten grondslag liggen alsmede de wisselwerking tussen het Nederlandse en het internationale publiekrecht. De bij dit vak behandelde stof wordt als bekend verondersteld.

In het vak ‘Internationaal recht’ worden enkele belangrijke leerstukken van het internationaal publiekrecht behandeld aan de hand van jurisprudentie en statenpraktijk, waar mogelijk op basis van actuele thema’s. Elke week wordt een bepaald thema binnen het internationaal publiekrecht uitgediept: (1) jurisdictie en immuniteiten; (2) het geweldsverbod en uitzonderingen daarop; (3) internationaal humanitair en strafrecht; (4) internationaal economisch recht en duurzame ontwikkeling; en (5) internationale geschillenbeslechting.

In de hoorcolleges zullen de algemene beginselen worden behandeld; zij zullen tevens gericht zijn op het in kaart brengen van het positieve recht. Voor de werkgroepen moeten studenten diverse opdrachten voorbereiden die in de werkgroep interactief besproken worden ter verwerving van de noodzakelijke vaardigheden voor de beroepspraktijk. Dit zijn vaardigheden zoals het raadplegen en analyseren van rechtsbronnen, het oplossen van casusposities en de schriftelijke presentatie van een juridische analyse of betoog.

Tevens wordt dit jaar (op verzoek van studenten via evaluaties in vorige jaren) met een pilot project gestart ter verwerving van bijkomende schrijf- en spreekvaardigheid. Studenten die aan de werkgroepen wensen deel te nemen, moeten hiervoor wekelijks één kort essay (400 woorden of één A4 pagina) indienen. Bovendien zal hen gevraagd worden één van deze essays kort (3 min.) mondeling te presenteren tijdens de werkgroep. Voor deze presentatie ontvangen deze studenten een cijfer dat bekendgemaakt zal worden voor het eerste tentamen. In ruil hiervoor mogen deze studenten één vraag naar keuze bij het tentamen openlaten.

Studenten die niet kunnen of wensen deel te nemen aan het schrijven en presenteren van essays, blijven uiteraard van harte welkom bij de hoor- en responsiecolleges, maar moeten dan wel alle open vragen van het tentamen beantwoorden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Internationaal recht heeft allereerst tot doel om studenten vertrouwd te maken met het internationaal publiekrecht en om rechtsvragen op dit terrein te kunnen onderkennen en te plaatsen binnen de systematiek van het recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: kennis van de beginselen en actuele vraagstukken van het internationaal publiekrecht en het toepassen van deze kennis door het oplossen van casusposities in dit gebied. De studenten die ervoor opteren om deel te nemen aan het schrijven en presenteren van essays hebben bovendien nog bijkomend hun spreek- en schrijfvaardigheid geoefend.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. N.J. Schrijver

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen literatuur en jurisprudentie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. E. Koppe, Mw. mr. H. Hamzei, Mw. mr. E.Kuijt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen werkgroepstof

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: Dr. F. Baetens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen werkgroepstof

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met open vragen
Optioneel: wekelijkse essays en presentatie

Inleverprocedures
De inleverprocedure van de optionele essays staat beschreven bij de cursusinformatie op Blackboard en zal besproken worden tijdens het eerste hoorcollege.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de materialen in de reader en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • A. Nollkaemper, Kern van het Internationaal Publiekrecht, 5e druk, Boom Juridische Uitgevers (2011)

 • Elementair Internationaal Recht, T.M.C. Asser Press (2011)

Werkboek:
Geen.

Reader:
Reader Internationaal Recht 2011 -2012

Aanbevolen studiemateriaal
Evt. aanbevolen literatuur zal worden bekend gemaakt op blackboard en in de reader.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. F. Baetens, LL.M.

 • Werkadres: KOG Kamer B 1.29

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via E-Mail

 • Telefoon: 071-527 7708

 • E-mail: f.baetens@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Instituut voor Publiekrecht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.19

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8837

 • E-mail: w.h.rodger@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.