Prospectus

nl en

Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid

Course
2011-2012

Toegangseisen

Let op: Studenten kunnen alleen inschrijven voor de bachelorscriptie als de propedeuse volledig is afgerond (cf. art. 4.2.1.a OER 2010-2011).
Natuurlijk dienen studenten vergevorderd genoeg te zijn met hun bachelorvakken en studie om de thematiek en het niveau van (de scriptieonderwerpen van) dit derdejaarsvak aan te kunnen.

Beschrijving

Een student doet in een wetenschappelijk betoog verslag van een zelfstandig uitgevoerde bestudering van een juridisch onderwerp. Mede afhankelijk van de diverse scriptieonderwerpen moet hij of zij er blijk van geven in staat te zijn om op basis van onderzoek in wet, literatuur en jurisprudentie e.d. op een analytische en kritische wijze verslag te doen van dat onderzoek en van bestaande analyses en openstaande problemen binnen een rechtsgebied. De student moet er daarnaast blijk van geven in hele grote mate zelfstandig een scriptie te kunnen schrijven die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.
Het doel van de bachelorscriptie is het toepassen èn nader aanleren van vaardigheden, zoals formuleren probleemstelling, onderzoek, structureren, argumenteren en het leren schrijven van een artikel. Anders dan bij de masterscriptie is het bij de bachelorscriptie niet of van minder groot belang welk specifiek onderwerp c.q. rechtsgebied daarbij centraal staat.

Leerdoelen

Doel van het vak: zie Beschrijving

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • het doen van eenvoudig juridisch onderzoek;

  *het schrijven van een goed juridisch betoog; - het vormen van een oordeel en/of innemen van een beargumenteerde positie en het verwoorden van een standpunt met kracht van argumenten.

Rooster

Het tijdschema voor de bachelorscriptie 2011/2012 staat vanaf januari gepubliceerd op de blackboardpagina BACHELOR III SCRIPTIE RECHTSGELEERDHEID 1112.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: mr.dr. A.J. Kwak

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur:

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: persoonlijke begeleiding

 • Aantal à 2 uur:

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk werk.

Inleverprocedures
Zie Blackboardpagina.

Examenstof
Geen.

Zie voor criteria beoordeling/becijfering scriptie: § 2.5.1 ‘Scriptiehandleiding voor Bachelor- en masterscriptie Faculteit der Rechtsgeleerdheid’

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De inschrijving van de ba-3 scriptie bestaat uit twee stappen:
1. Een algemene inschrijving
2. Een inschrijving op onderwerp
In januari 2012 start de algemene inschrijving. Ongeveer een maand later vindt vervolgens de inschrijving op onderwerp plaats voor hen die zich hebben aangemeld bij de algemene inschrijving.
Meer informatie over de inschrijvingsprocedure wordt begin januari 2012 geplaatst op Blackboard.
Zoals aangegeven bij ‘Beschrijving’ is het scriptieonderwerp niet of van minder belang. Deswege en vanwege personele, financiële en organisatorische redenen zijn de mogelijkheden voor studenten om te worden ingedeeld voor een bachelorscriptieonderwerp naar keuze dan ook beperkt. Er komt een lijst van tientallen onderwerpen die worden aangeleverd door de betrokken docenten en die ieder gekoppeld zijn aan een beperkt aantal studenten. Op de onderwerpen kan (bij stap 2) worden ingeschreven volgens het beginsel ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.

Contact

Instituut/afdeling

n.v.t.

Opmerkingen

Bij hoge uitzondering en onder voorwaarden kan de ba-scriptie in een ander semester worden geschreven, bv. bij langdurig studieverblijf in het buitenland – vgl. artikel 3.1 van het op dat moment geldende ‘Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid’. Zie ook het buitenlandboekje voor meer informatie.

Contractonderwijs

n.v.t.