Prospectus

nl en

Explanatory Criminology Lab

Course
2011-2012

Toegangseisen

Het is wenselijk het vak Theoretische Criminologie al gevolgd te hebben; het is van essentieel belang dat alle studenten de literatuur van het vak Theoretische Criminologie al bestudeerd hebben. Practicum Verklarende Criminologie vormt het verlengde van het vak Practicum Beschrijvende Criminologie.

Beschrijving

Op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoeksmateriaal worden individuele en groepsopdrachten uitgevoerd die betrekking hebben op het doorlopen van de empirische cyclus. Deze cyclus bestaat uit het formuleren van een verklarende onderzoeksvraag, het schrijven van een passende methodologie, het opzetten en uitvoeren van onderzoek, het toetsen van criminologische theorieen en het evalueren van deze theorieen. De bevindingen uit de empirische cyclus worden zowel gepresenteerd en bediscussieerd met de overige leden van de werkgroep.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De doelstelling van het Practicum Verklarende Criminologie is om door middel van intensieve werkvormen theoretische inzichten in de criminologie, zoals geleerd via het vak Theoretische Criminologie, te leren toepassen op concrete vraagstukken, alsmede aan de hand hiervan de houdbaarheid en de beperkingen van criminologische kennis te leren toetsen. De nadruk ligt op het (groepsgewijs) ontwikkelen van academische vaardigheden (waarbij, naast het doorlopen van de empirische cyclus, ook aan het rapporteren veel aandacht wordt besteed) en op de vorming van een eigen mening over het besprokene.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. De student is in staat om criminologische theorieën die in het het vak Theoretische Criminologie aan bod zijn gekomen, toe te passen als mogelijke verklaring voor diverse criminologische fenomenen.
 2. De student is in staat vanuit een casus zowel een literatuuronderzoek als een empirisch onderzoek op te zetten, uit te voeren en te rapporteren.
 3. De student is in staat om op een heldere wijze informatie uit te wisselen met medestudenten middels groepsdiscussies en presentatie.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. Marieke Liem (coördinator) en Soenita Ganpat, MSc.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studenten worden geacht het vak Theoretische Criminologie te hebben gevolgd. De inhoud van dit vak is essentieel om het practicum goed te kunnen volgen. Bij de eerste werkgroep worden de studenten geacht de BlackBoard-omgeving voor het vak bestudeerd te hebben en de studiehandleiding practicum (in het werkboek en/of op Blackboard) te hebben gelezen. Bij alle volgende werkgroepen dienen zij zelf literatuur en/of andere bronnen te verzamelen, te bestuderen en te verwerken in opdrachten. Grondige voorbereiding is verplicht. Studenten dienen zich te realiseren dat het een intensief vak betreft waarbij actieve deelname en zelfstudie zijn vereist.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Gedurende de onderwijsperiode worden opdrachten gemaakt zowel individueel als in subgroepen. De hele groep speelt een actieve rol bij de voorbereiding en nabespreking van groepsopdrachten, waarbij participatie wordt beoordeeld aan de hand van deelname aan groepsdiscussies, kritische houding, etc.

Het eindcijfer is gebaseerd op de resultaten van de individuele opdrachten (1/3) en groepsopdrachten (1/3) en de participatie aan de werkgroepen (1/3). Alle gemaakte opdrachten worden beoordeeld op inhoud, structuur, stijl, grammatica en literatuurgebruik. Inhoudelijke beoordelingscriteria zijn diepgang, volledigheid, consistentie, wetenschappelijke verantwoording en creativiteit. Alle deelonderdelen dienen voldoende te worden afgerond.

Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht. Wanneer een student twee werkgroepen afwezig is, dan dient de student een extra opdracht te maken. Deze opdracht telt niet mee voor het eindcijfer, maar moet wel voldoende beoordeeld worden. Bij herhaalde afwezigheid (d.w.z. het afwezig zijn bij meer dan twee werkgroepen) zal de student worden uitgesloten van deelname aan het practicum.

Inleverprocedures
Opdrachten en papers dienen elektronisch via Blackboard, met in achtneming van de deadline, ingeleverd te worden.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • APA (2005) Concise rules of APA style, Washington, American Psychological Association* Documenten op Blackboard

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Studenten worden geacht zelfstandig aanvullende literatuur of bronnen te raadplegen voor de te maken opdrachten.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. Marieke Liem

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.