Prospectus

nl en

Introduction to Criminology

Course
2011-2012

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In de hoorcolleges wordt de verplichte studiestof behandeld. Tijdens de werkgroepen worden de gemaakte opdrachten besproken; deze opdrachten variëren van het analyseren (en tijdens de werkgroep presenteren) van berichten in de media over criminaliteit tot het schrijven van een recensie over een specifieke documentaire. De werkgroepen zijn verplicht. Ook maak je kennis met de Toolbox van de bibliotheek.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het bieden van een eerste kennismaking met de verschillende velden en thema’s waar de criminologie zich mee bezig houdt. Na het volgen van het vak is de student in staat de volgende velden en onderwerpen binnen de Criminologie te benoemen en te beschrijven, mede aan de hand van actuele ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding:

 • Strafrechtelijke en criminologische vragen: normatief en empirisch denken

 • Criminologie, politiek en beleid

 • Het domein van de criminologie

 • Aard en omvang van criminaliteit

 • Beeldvorming rond criminaliteit

 • Verklaringen voor criminaliteit

 • Slachtofferproblematiek

 • Reacties op criminaliteit

Daarnaast wordt gestimuleerd dat de student een eigen mening vormt over de behandelde onderwerpen. De onderwerpen worden tijdens de colleges zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van concrete delictsvormen – bijvoorbeeld woning¬inbraak, georganiseerde misdaad of ‘cybercrime’ – of middelen waarmee hierop wordt gereageerd. Ook wordt bij ieder thema een aantal kernbegrippen uit de criminologie geïntroduceerd.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • inzicht in de empirie van criminaliteit en criminaliteitsbeheersing

 • begrip van de meerwaarde van de criminologie boven monodisciplinaire benaderingen

 • kennis van beleidsimplicaties van criminologisch onderzoek

 • kennis van de belangrijkste begrippen uit de criminologie

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 13

 • Namen docenten: dr. P.J..V. Van Calster, prof. dr. L.M. Moerings, mw. dr. G.N.G. Vanderveen, dr. J. Reef, dr. M. van der Woude

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: staf criminologie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen voor elk werkcollege een opdracht die betrekking heeft op de verplichte studiestof schriftelijk uit te werken. Deze opdrachten samen vormen het portfolio waar de student op beoordeeld wordt.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de via Blackboard opgegeven studiestof te bestuderen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, open vragen

 • Tussentijds werk schriftelijk (de opdrachten in het portfolio)

Eindcijfer bestaat voor 3/4 uit cijfer tentamen en 1/4 cijfer tussentijds schriftelijk werk.
Beide onderdelen moeten minstens met een ‘voldoende’ worden beoordeeld.

Inleverprocedures
Tussentijds schriftelijk werk en portfolio via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Blackboard opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De syllabi en werkboeken van de vakken uit de propedeuse zijn vanaf september 2011 aan te schaffen via readeronline.
Het bestelde (en betaalde) studiemateriaal kan vervolgens op de faculteit afgehaald worden. Je kunt er ook voor kiezen om het materiaal thuis te laten bezorgen.

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Muller, E.R., Leun, J.P. van der, Moerings, M. & Van Calster, P.J.V. (nieuwste druk) Criminaliteit, Alphen a/d/Rijn, Kluwer

 • American Psychological Association (nieuwste druk). Concise Rules of APA Style, Sixth Edition. Washington, American Psychological Association

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Newburn, T. (laatste druk) Criminology, Portland Willan Publishing

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2011, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. P.V.J. Van Calster

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.11

 • Bereikbaarheid: Inloopspreekuur op donderdag van 14.00 tot 15.00 en op afspraak

 • Telefoon: (071) 527 75 37

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2011 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2011 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2011 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propedeuse) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen. Als een student ervoor kiest deel te nemen aan de eerste tentamenkans, dan mag hij/zij alleen deelnemen aan de tweede tentamenkans als voor het eerste tentamen het cijfer vier of hoger is gehaald.