Prospectus

nl en

Applied Statistics

Course
2011-2012

Doel

Gegevens correct kunnen analyseren met behulp van methoden uit de statistiek. Dit impliceert inzicht in welk soort vragen met behulp van statistische methoden opgelost kunnen worden, welke methoden zich hiertoe lenen, en hoe de methoden correct gebruikt kunnen worden.

Beschrijving

Dit college maakt de studenten vertrouwd met de statistiek: de wetenschap die zich bezig houdt met het beschrijven en analyseren van gegevens met de bedoeling daaruit algemeen geldende conclusies te kunnen trekken. De nadruk ligt op het correct leren toepassen van een veelheid aan statistische methoden, niet op de wiskundige verantwoording van die methoden. De cursus omvat zowel beschrijvende statistiek (methoden voor het beschrijven van een verzameling gegevens) als inferentiële statistiek (methoden voor het afleiden van
eigenschappen van een niet volledig geobserveerde populatie uit een representatieve steekproef). De cursus introduceert de nodige basisconcepten (toevalsvariabelen, statistieken, parameters, waarschijnlijkheidsverdelingen, inferentie, punt- en intervalschattingen, hypothesetesten), methoden voor inferentie van specifieke parameters (zoals gemiddelde, standaarddeviatie, correlatie, …), hypothesetesten betreffende een of meerdere variabelen, en het bouwen van predictieve modellen.

Methode

hoorcollege, werkgroep

Examinering

Schriftelijk.

Literatuur

Statistical Methods for the Social Sciences, Alan Agresti and Barbara Finlay, Fourth Edition, Pearson Education, IBSN 0-13-713150-X