Prospectus

nl en

Construction Law

Course
2011-2012

Toegangseisen

B1 gehaald.

Beschrijving

Bouwrecht omvat een grote verscheidenheid aan regels die betrekking hebben op één bepaalde maatschappelijke activiteit: het bouwen. De cursus Bouwrecht is opgebouwd rond het chronologische verloop van een bouwproces. Allereerst wordt bezien welke regelgeving van belang is met betrekking tot de vraag of een bepaald bouwplan juridisch uitvoerbaar is. Vervolgens komen de juridische aspecten aan de orde van het ontwerpstadium, de aanbestedingsfase en de fase van uitvoering. Aan twee voor het bouwrecht typerende verschijnselen zal bijzondere aandacht worden besteed: het gebruik om op de rechtsverhoudingen tussen de bouwparticipanten algemene voorwaarden toepasselijk te verklaren, en de gewoonte om de berechting van bouwgeschillen op te dragen aan vaste arbitrage-instituten.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het verkrijgen van kennis en inzicht in de diverse aspecten van het bouwrecht, waarbij privaatrechtelijke aspecten centraal staan. Deze kennis en dit inzicht worden verkregen door bestudering van de positie van de betrokken partijen in het bouwproces, in het bijzonder de architect en de aannemer, en de wijze waarop het bouwproces contractueel gestalte krijgt en geschillen worden opgelost. Het (verder) ontwikkelen van de vaardigheid met de opgedane kennis en inzichten casusposities op te lossen en stellingen te verdedigen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • heeft kennis van en inzicht in het bouwrecht alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan;

 • is in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op (ontwerp) wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het bouwrecht en heeft inzicht in de maatschappelijke context waarin het bouwrecht zich ontwikkelt en manifesteert;

 • is in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het bouwrecht aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en zowel mondeling als schriftelijk juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Prof. Mr. J.M. Hebly en eventueel gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: Prof. Mr. J.M. Hebly en eventueel gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen (open vragen); bij geringe deelname aan (her)tentamen kan besloten worden dit mondeling af te nemen. Hertentamen staat alleen open voor studenten die voor het tentamen zijn gezakt.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Zie Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. Mr. J.M. Hebly

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7401

 • E-mail: via secretariaat

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C.202

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7401

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inschrijving verplicht tot actieve deelname. Bij onvoldoende actieve deelname bestaat geen recht op het afleggen van tentamen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.