Prospectus

nl en

Psychometrics

Course
2011-2012

Toegangseisen

Eén van de Methoden & Technieken cursussen uit de propedeuse is behaald.

Beschrijving

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Inleiding psychometrie

 • schaling en normering

 • betrouwbaarheid

 • validiteit, factorstructuur en itemanalyse

 • item-response theorie

 • classificatie en predictieve discriminantanalyse

 • constructie en herziening van tests

 • beoordelingscriteria NIP/COTAN

 • rapportage van psychometrisch onderzoek

 • vragenlijsten

 • werving en selectie.

Leerdoelen

De cursus heeft als doelen:

 • Kennis opdoen van basale aspecten van de klassieke en moderne testtheorie en van schaaltechnieken, o.a. die aspecten die vereist zijn voor de psychodiagnostiek. Hiertoe behoort ook het verwerven van enige vaardigheid op het gebied van testanalyse door het uitvoeren van een aantal practicumopdrachten onder SPSS en EQS.

 • Kennis opdoen van theorie en gebruik van tests in onder andere de onderwijs-, selectie- en beroepskeuzepsychologie.

Rooster

Psychometrie (2011-2012):

Onderwijsvorm

Psychometrie kent een serie van 7 hoorcolleges, steeds gevolgd door practica en werkcolleges, gecombineerd met zelfstudie/opdrachten die zelfstandig gemaakt moeten worden. In de colleges wordt niet alleen stof uit het boek behandeld, maar staat ook overdracht van kennis die nodig is voor de practicum- en werkcollegeopdrachten centraal. De opdrachten voor de practica en werkcolleges zijn opgenomen in het Werkboek Psychometrie.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit 40 multiple-choice vragen. Men is voor de cursus geslaagd bij:

 • een voldoende voor het tentamen (minimaal 6)

 • aanwezigheid bij alle 7 practicumbijeenkomsten

 • voldoende kwaliteit van het werk aan de practicumopdrachten.

Het tentamencijfer is na verwerking van een eventuele bonus voor de werkcolleges (actieve aanwezigheid, huiswerkopdrachten inleveren en presentaties) het eindcijfer voor de cursus. Of men geslaagd is voor het practicum en voor het tentamen, is te zien via uSis.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Op Blackboard zijn aanvullende materialen, collegesheets, numerieke uitkomsten van opdrachten en een proeftoets te vinden.

Literatuur

Verplichte tentamenstof, naast de collegestof:

 • Furr, R.M. & Bacharach, V.R. (2008). Psychometrics: An Introduction. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 9781412927604.

 • Meyers, LS, Gamst, G, & Guarino, AJ. (2006). Applied multivariate research: design and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 1-4129-0412-9 (cloth). Dit boek is ook nodig voor de cursus MVDA in het 2e semester.

 • De Vocht, Basishandboek SPSS, of een equivalente basishandleiding voor het gebruik van SPSS versie 16 of hoger.

 • Werkboek Psychometrie 2011 (aanvullende teksten en opdrachten) Servicedesk. Zie ook Blackboard voor additionele teksten.

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen

Contact

(Coördinator)
Dr. C.M. van Putten
Sectie Methoden en Technieken, kamer 3B15
Telefoonnummer: +31 (0)71 527 3378
E-mail: putten@fsw.leidenuniv.nl

Specifieke vragen kunnen worden gesteld aan de practicumbegeleiders en aan de docenten van de werkcolleges. Drs. C. Verduin coördineert de practica.

Opmerkingen

Details over de werkwijze tijdens de cursus zijn te vinden in hoofdstuk 2 van het Werkboek Psychometrie.