Prospectus

nl en

Social Security

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Er wordt in dit vak onder andere aandacht besteed aan de volgende (actuele) thema’s:

 • de relatie tussen de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt* recente hervormingen socialezekerheidsregelingen

 • effecten van vergrijzing; de financiering van AOW en pensioenen

 • sociale zekerheid en Europese integratie

 • de toekomst van de verzorgingsstaat: relevante trends en mogelijke stelselwijzigingen

Dit (keuze)vak heeft een multi-disciplinair karakter. De nadruk ligt op de economische analyse van de sociale zekerheid, maar juridische aspecten (sociaal-juridische, civielrechtelijke) en sociaal-wetenschappelijke aspecten spelen ook een belangrijke rol. Er bestaat een complementaire samenhang met het vak Sociaal recht.

Dit vak traint de student in het zelfstandig analyseren van sociaal-economisch beleid, toegespitst op de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Voorts verkrijgt de student inzicht in vragen en aspecten die spelen op het terrein van de sociale zekerheid.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van dit (keuze)vak is om studenten inzicht te geven in achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid, in nationaal en in internationaal perspectief. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat studenten maatschappelijke vraagstukken op dit terrein zelfstandig leren analyseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. De student heeft inzicht in belangrijke (actuele) maatschappelijke vraagstukken op het terrein van de sociale zekerheid.
 2. De student kan deze vraagstukken zelfstandig analyseren.
 3. De student beheerst de kernbegrippen op het terrein van de sociale zekerheid.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen intensief de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Tijdens iedere bijeenkomst houdt een aantal studenten een referaat op basis van verstrekte vragen en stellingen, waarna discussie met de groep volgt.
  Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen

 • Mondelinge presentatie

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nader aan te geven selectie

Werkboek:
Opgenomen in de reader. Omvat studie-informatie, leesmateriaal, opdrachten (per week), een leeswijzer en de organisatie van het onderwijs. Per week is aangegeven welk deel van de verplichte stof moet worden voorbereid.

Reader:
Reader Sociale Zekerheid, verkrijgbaar bij de afdeling Onderwijsmaterialen van de Rechtenfaculteit, Steenschuur 25, Leiden.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Naam vakcoördinator: Prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A2.51

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie. Telefoon: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak kan worden aangevuld met het verdiepingsvak Voortgezette sociale zekerheid, waarin studenten intensief met de voorgeschreven literatuur aan de slag gaan (onderzoek, groepspaper waarover presentaties worden gehouden en coreferaten worden verzorgd tijdens intensieve en verplichte bijeenkomsten).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.