Prospectus

nl en

Vakdidactiek 2 Natuurkunde (master)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding natuurkunde.

Leerdoelen:

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving:

Bij vakdidactiek Natuurkunde 2 richt je je op vergelijking van schoolboeken onderling en in relatie tot het examenprogramma. Je leert op welke manier je leerlingen kunt stimuleren tot het doen van onderzoek: daarbij verdiep je je in het aanleren van onderzoeksvaardigheden bij leerlingen. Je gaat na hoe je vanuit het vak rekening kunt houden met verschillende leerstijlen en hoe je zinvol gebruik van natuurkundige software en van de computer als meetinstrument. Je ontwerpt een lessenserie met meerdere werkvormen van minimaal 6 lessen waarin een onderwerp geheel behandeld wordt.
Je oriënteert je op bronnen en op de organisaties die zich in Nederland bezig houden met het Natuurkunde onderwijs. Tenslotte vorm je een eigen visie op Natuurkunde onderwijs

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

De werkcolleges worden zo veel mogelijk afgestemd op de praktijk.
Docenten biologie, scheikunde en natuurkunde en wiskunde werken in toenemende mate samen in multidisciplinaire teams (profielwerkstukken, ANW, NLT). In het kader van de opleiding tot docent besteden we aandacht aan een aantal vakoverstijgende, specifieke aspecten. Dit gebeurt in een bijenkomst vakdidactiek gezamenlijk met de DIO’s scheikunde, biologie en wiskunde. In deze bijeenkomst komen thema’s aan bod als: vakoverstijgende begrippen, veranderingen in bèta-onderwijs (context-concept etc.), modellen, etc.

Toetsing:

Beoordeling vindt plaats aan de hand van een vakdidactisch dossier en een eindpresentatie. Het dossier bestaat uit een aantal producten, gemaakt op basis van de werkcolleges, opdrachten, leservaringen en theorie. Belangrijk instrument bij de beoordeling is de vakdidactische rubric.

Literatuur

  • Ebbens, S en Ettekoven, S. (2005 of 2010). Effectief leren, basisboek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 90 01 30752 3.

Aanbevolen: Lowyck, J. & Verloop, N (2003). Onderwijskunde. Wolters-Noordhoff.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster