Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Vakdidactiek 2 Geschiedenis en staatsinrichting (master)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten aan de lerarenopleiding geschiedenis en staatsinrichting.

Leerdoelen:

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving:

Bij Vakdidactiek 2 (VD2) worden verschillende onderdelen die bij VD1 aan de orde zijn geweest verdiept of uitgebreid. Ook komen enkele nieuwe aspecten van de geschieddidactiek aan de orde. Belangrijke vragen in dit blok zijn: – welke meer complexe werkvormen kan ik toepassen? – hoe koppel ik het gebruik van Internet en het gebruik van historische speelfilms /documentaires aan de vakspecifieke vaardigheden? – hoe stuur ik vanuit de vakinhoud leerprocessen aan waarin leerlingen actief en zelfstandiger leren? – hoe kan ik vakinhoudelijk differentiëren tussen leerlingen? – aan welke eisen moet zelfontwikkeld educatief materiaal precies voldoen? – wat is het eindniveau van leerlingen in 5 HAVO / 6 VWO en hoe toets ik dat? – welke plaats heeft het vak in het schoolcurriculum en wat is het maatschappelijk belang van historische vorming?

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Werkcollege. In bijeenkomsten ligt de focus op telkens een ander thema centraal en worden de eigen ervaringen en producten van dio’s gekoppeld aan vakdidactische theorie en literatuur en aangereikte voorbeelden.

Toetsing:

Beoordeling vindt plaats op basis van inbreng tijdens de bijeenkomsten (en bijbehorende opdrachten op Blackboard) en van een vakdidactisch dossier met een essay (ik als geschiedenisdocent) en praktijkvoorbeelden ( thematisch onderwijsleergesprek, historische film, activerende werkvorm en toets) met bijbehorende eigen leervragen en reflectie, geïllustreerd met een video-opname en leerlingenmateriaal. Een belangrijk instrument bij de beoordeling is de vakdidactische rubric.

Studiemateriaal:

Reader Vakdidactiek Geschiedenis 2011-2012, vanaf het begin van de cursus verkrijgbaar bij de Servicebalie van FSW
Arie Wilschut, Dick van Straaten en Marcel van Riessen, Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de vakdocent (Coutinho, Bussum 2004)
Stéphane Lévesque, Thinking Historically. Educating students in 21st century (University of Toronto Press 2008).

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster