Prospectus

nl en

Vakdidactiek 1 Grieks en Latijn/KCV (master)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Allen toegankelijk voor studenten aan de lerarenopleiding Klassieke Talen.

Leerdoelen:

De leraar in onderbouw en bovenbouw VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – Heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstige studie en beroep en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden. – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving

Het programma vakdidactiek Klassieke Talen en KCV bestaat uit een reeks colleges en het vakdidactisch dossier.
Als rode draad door de colleges loopt de lessenserie. De kerntaak van de (beginnend) docent is immers het verzorgen van een serie lessen waarmee het leerproces van de leerling wordt (aan) gestuurd, zodat zij het door de docent gestelde leerdoel bereiken.
De eisen die vanuit de vakdidactiek aan de dio gesteld worden verschuiven door het jaar heen van basale criteria die gelden voor een ‘standaardles’ tot – later in de vervolgopleiding – meer specifieke zoals aandacht voor de verschillende fases van het leerproces, de rol van de docent als begeleider hiervan en het verkennen van lesideeën ‘buiten het boekje’.
Daarnaast zullen verschillende niet-lesgebonden onderwerpen aan bod komen te beginnen met de geschiedenis van het vak tot vakspecifieke onderwerpen als de werving en keuzebegeleiding.
De colleges vormen de ondersteuning van de studietaak Klassieke Talen en KCV. De studietaak beoogt een instrument te zijn aan de hand waarvan de dio zich kan professionaliseren vanuit zijn rol als vakdidacticus.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Hoor en -werkcollege

Toetsing

De criteria voor de beoordeling van de docent als vakdocent zijn de volgende. De dio heeft aantoonbaar een gevarieerd aantal lesplannen gemaakt gericht op het bevorderen van een tevoren geëxpliciteerd eigen ontwikkelingsdoel, hij heeft voorts deze lessen (en andere) op adequate wijze uitgevoerd en geëvalueerd met het oog op volgende lesplannen, zodat hij zijn eigen ontwikkeling in de gewenste richting bevordert. Hij maakt voorts een begin deze lesplannen inhoudelijk-didactisch en leertheoretisch te verantwoorden, waarmee hij een aanzet geeft tot de ontwikeling van een professionele attitude ten aan zien van zijn eigen ontwikkeling. Deze lesplannen vormen tezamen met de nodige ondersteunende documenten (overzicht van uitleg/hand-out/sheets, extra opdrachten, toetsen, beoordeeld werk van leerlingen etc.) en de theoretische onderbouwing van gemaakte keuzes de Lessenserie.
Naast de lessenserie bevat het vakdidactisch dossier een lectuurdossier en tenminste een drietal ‘showcases’

Studiemateriaal Didactiek klassieke talen & KCV

Verplicht studiemateriaal:
S. Ebbens e.a., Effectief leren in de les. Basisvaardigheden voor docenten Wolters-Noordhoff Groningen 2005 of 2010. ISBN 90 01 30752 3
Aanbevolen studiemateriaal
Selectie artikelen van het aanbod op Blackboard verwerkt in een lectuurdossier

Digitale leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van Blackboard. www.blackboard.leidenuniv.nl, cursus: Vakdidactiek Klassieke talen en KCV. Daar is veel ondersteunend materiaal te vinden, zoals bronnenmateriaal, opdrachten, een overzicht van het programma, interessante links. Alle collegelectuur is te vinden in de map ‘Collegelectuur’ onder ‘Course documents’. Verder biedt Blackboard ook veel extra’s voor je eigen lespraktijk, van tips tot uitgewerkte lesideeën.

Rooster