Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Vakdidactiek 1 Geschiedenis en Staatsinrichting (master)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding geschiedenis en staatsinrichting.

Leerdoelen:

De leraar in VMBO-TL en onderbouw en bovenbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen. – Kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – Evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij. – Formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Beschrijving:

Bij vakdidactiek 1 leer je de beginselen van het lesgeven in het vak Geschiedenis in brede zin, maar op een beginnend niveau. Het streven is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk van de leer-/werkplek. In dit college wordt gewerkt aan het ontwikkelen van duidelijk gestructureerde lessen vanuit de vakinhoud, aan de hand van de volgende vragen: – hoe formuleer ik (realistische) vakinhoudelijke leerdoelen? – hoe zorg ik ervoor dat ik leerlingen vanaf het begin motiveer? – welke activerende werkvormen kan ik snel toepassen of uitproberen en hoe? – op welke manieren kan ik gebruikmaken van een geschiedenismethode / leer- en werkboek? – aan welke algemene kenmerken moet een toets / overhoring voldoen? – vanuit welke vakspecifieke vaardigheden denkt en handelt een goede geschiedenisdocent?
De nadruk zal liggen op de onderbouw.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Werkcolleges. In de bijeenkomsten ligt de focus op telkens een ander thema centraal en worden de eigen ervaringen en producten van dio’s gekoppeld aan vakdidactische theorie en literatuur en aangereikte voorbeelden.

Toetsing:

Beoordeling vindt plaats op basis van inbreng tijdens de bijeenkomsten (en bijbehorende opdrachten op Blackboard) en van een vakdidactisch dossier met vijf praktijkvoorbeelden ( instap met bijbehorende lesplan, activerende werkvorm, opdracht rond stilstaand beeld, hardopdenkenopdracht, toetsvragen) met bijbehorende eigen leervragen en reflectie, geïllustreerd met een video-opname van een van de lessen. Een belangrijk instrument bij de beoordeling is de vakdidactische rubric.

Onderwijsvormen:

In bijeenkomsten ligt de focus op telkens een ander thema centraal en worden de eigen ervaringen en producten van dio’s gekoppeld aan vakdidactische theorie en literatuur en aangereikte voorbeelden.

Studiemateriaal:

Reader Vakdidactiek geschiedenis 2011-2012, vanaf het begin van de cursus verkrijgbaar bij de Servicebalie van FSW
Arie Wilschut, Dick van Straaten en Marcel van Riessen, Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de vakdocent (Coutinho, Bussum 2004)

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster