Prospectus

nl en

Pedagogiek (ICLON - masteropleiding)

Course
2011-2012

Toegangseis

Alleen open voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om een veilige leeromgeving tot stand te brengen. Voor een hele klas of groep maar ook voor een individuele leerling. En dat op een professionele, planmatige manier.

Beschrijving

Een leraar die pedagogisch competent is kan: – interactie hebben met en betrokkenheid tonen bij leerlingen – inzicht hebben in en kennis hebben van de identiteitsontwikkeling van individuele leerlingen – inzicht hebben in groepsprocessen en het sociale klimaat van de klas – handelen als (mede)opvoeder en fungeren als gesprekspartner van ouders, collega’s en externe deskundigen – handelen als rolmodel om een goed leer- en leefklimaat te scheppen met inachtneming van culturele en individuele verschillen – een eigen pedagogisch-didactische visie op onderwijs en begeleiding in een pluriforme samenleving ontwikkelen

Werkwijze

Om vorm te geven aan het pedagogisch handelen van de DiO komen tijdens de werkcolleges de volgende onderwerpen aan de orde: ontwikkelingspsychologie, groepsdynamica, het voeren van gesprekken met ouders en leerlingen, schoolcontext, interculturele communicatie.
De bijeenkomsten dienen door de DiO te worden voorbereid door het lezen van literatuur en het doen van kleine onderzoeken die samenhangen met de thema’s van de bijeenkomsten. Tevens analyseert de student een casus met behulp van de aangereikte begrippen.

Toetsing

De student stelt een dossier samen met daarin de uitwerking van uitgevoerde opdrachten en de eindcasus.
Beoordeling vindt plaats op basis van de ingeleverde verslagen, de bijdragen tijdens de bijeenkomsten en op basis van het handelen in de praktijk aan de hand van de rubric Pedagoog.

Studiemateriaal

Verplicht studiemateriaal:

  • Slot, W., Van Aken, M. (2010) (Red.). Psychologie van de Adolescentie. Baarn: ThiemeMeulenhoff. ISBN 978 90 06 95101 1.

  • Konig, A. (1995). In gesprek met de leerling. Houten: Educatieve Partners/KPC. ISBN 904020032 7

  • Diverse artikelen, wordt via Blackboard verspreid.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster