Prospectus

nl en

Begeleiding 2

Course
2011-2012

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. De centrale beroepsrol in dit onderdeel is de rol van professional.

Beschrijving

Er zijn bijna wekelijks Begeleidingsbijeenkomsten waarin veel aandacht is voor de complexiteit van het vak van leraar en de rollen die daarbij te onderscheiden zijn:
In het onderdeel Begeleiding komen met name de docentrollen professional, regisseur en lid van de schoolorganisatie aan de orde. Daarnaast worden de praktijkervaringen van de dio’s besproken, en verbonden met relevante theorie. In dit onderdeel worden dio’s begeleid bij het werken aan hun portfolio en persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).
Specifiek voor het onderdeel Begeleiding is dat alle rollen aan de orde komen, allemaal vanuit de centrale rol: de docent als professional. Het leren van ervaringen in de praktijk en het daarop reflecteren staan centraal.

Werkwijze

Het leren van ervaringen en het daarop (leren) reflecteren vormen een belangrijk onderdeel van de begeleiding. De ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan worden verbonden met theorie over leren en lesgeven. Door te reflecteren op het eigen gedrag en dit te analyseren vanuit de verschillende rollen komt de dio tot zijn eigen stijl van lesgeven en professionele identiteit. Tijdens de Begeleidingsbijeenkomsten komen o.a. de volgende thema’s aan de orde: – opvattingen over leren en onderwijzen, – ordehandhaving en klassenmanagement, – interactie met leerlingen – het ontstaan van patronen van interactie, verbale en non-verbale aspecten van het optreden als leraar het functioneren als lid van de schoolorganisatie
Het verloop van het leerproces van de dio en de eigen ontwikkeling worden zichtbaar in het elektronisch portfolio dat iedere dio samenstelt onder begeleiding van de instituutsbegeleider en de schoolbegeleider.

Toetsing

Tijdens Begeleiding 2 worden er 2 voortgangsgesprekken gevoerd over de ontwikkeling van de dio. Na ongeveer 5 maanden volgt de middenevaluatie en na 10 maanden volgt de eindevaluatie (dit bij een voltijds dio). Voor elk gesprek wordt vooraf informatie gevraagd bij de Begeleider op School (BOS) en de op het ICLON betrokken docenten Bij de beoordeling zijn praktijk en het elektronische portfolio belangrijke bronnen.
Deze bronnen worden gebruikt om de student te beoordelen op een aantal rubrics, behorend bij de verschillende docentrollen.

Studiemateriaal

Verplicht studiemateriaal:

  • Ebbens, S. en Ettekoven, S. (2005 of 2010). Effectief leren, basisboek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 900130752 3

  • Teitler, P.I. (2009). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046901236

  • Later aan te schaffen reader

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster