Prospectus

nl en

Integrated Korean 1b: Understanding and Writing

Course
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op het eerste semester, gericht op het verwerven van elementaire kennis van het Koreaanse vocabulaire en grammatica aan de ene kant, het bevorderen van de schrijfvaardigheid aan de andere kant. In dit semester staan grammaticale thema’s zoals de verschillende tijden van ww., het verbuigen van adjectief ww. en het formeren van de samengestelde zinnen centraal. Bovendien leren de cursisten belangrijke aspecten van het schrijven: Formeel/informeel schrijven met diverse interpersoonlijke uitgangen, opbouw van een brief, spelregels etc.
Deze cursus legt het fundament voor de meer toegepaste taalverwervingsvakken in de volgende studiejaren.

Leerdoelen

 • Vergroten van Koreaanse woordenschat (ong. 500 woorden).

 • Verwerven van inzicht in de basisstructuur van de Koreaanse (samengestelde) zinnen van de verschilldende tijden en wijzen.

 • Ontleden van een ongecompliceerde (eventueel bewerkte) tekst met een ondergeschikte bijzin met behulp van een woordenboek.

 • Opstellen van een dagschema, korte, eenvoudige brieven of notities om bijv. iemand te bedanken of een boodschap achter te laten.

 • Schrijven van korte informatieve teksten m.b.t. de persoonlijke directe omgeving of vertrouwde onderwerpen.

 • In termen van het CEFR ordt toegewerkt naar het niveau A2, tussenstapfase van Basisgebruiker.

Rooster

voor meer informatie zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Een combinatie van volgende vier toetsvormen:

 • 2-wekelijks schriftelijk toets over de kennis over de behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

 • 2-wekelijks gevarieerde schrijfopdracht (10% van het eindcijfer).

 • Schriftelijk tentamen over behandelde grammatica en korte schrijfopdracht (80 % van het eindcijfer) aan het eind van het semester.
  Het eerste onderdeel valt samen met die van IK 1a (Spreken en Luisteren).
  Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de drie onderdelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5,5 uit 10. In geval van herkansing is die ervoor elk van de drie onderdelen afzondelijk.
  De eerste toetsvorm valt samen met die van IK1 (Spreken en Luisteren) en de resultaten ervan vormen 10% van het eindcijfer.

Blackboard

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt hier gebruik van gemaakt.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1 & 2. Second edition, Honolulu 2009.
M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1 & 2. Second edition, Honolulu 2009.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur)

Opmerkingen

Studielast

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur.