Prospectus

nl en

Integrated Korean 1a: Speaking and Listering

Course
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Deze beginnerscursus loopt parallel met de cursus Ik1 “Verstaan en Schrijven” en concentreert zich met name op twee componenten van de taalbeheersing: spreekvaardigheid en luistervaardigheid. Het is een op de praktijk gerichte cursus, waarbij studenten onder begeleiding van de docent d.m.v. nazeggen, schaduwen,“skimming”, “scanning” etc de correcte uitspraak, de toonhoogte, het accent en de intonatie oefenen. Aan de hand van de luisteroefeningen uit het Workbook (zie Literatuur) en diverse audiovisuele materialen maken studenten een begin met het leren luisteren en spreken. Ten behoeve van de ontwikkeling van spreekvaardigheid wordt “Usage” uit het Textbook actief getraind en in een realistische communicatiecontext geplaatst. Daarnaast worden gerelateerde culturele elementen uitgelegd en dagelijkse uitdrukkingen onderwezen.

Leerdoelen

 • Volledige (fonetische/fonologische) beheersing van het Koreaanse alfabet (Han’gul) en vlotte uitspraak

 • Herkennen van een eenvoudig gesprek in een laag tempo, m.b.t. zeer vertrouwde onderwerpen.

 • Stellen van zeer korte, geïsoleerde vragen en beantwoorden daarvan m.b.t. persoonlijke gegevens en bekende onderwerpen.

 • Uitvoeren van zeer eenvoudige interacties in een laag gesprektempo, m.b.t. directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen.

 • Gebruik van een beperkt aantal concrete alledaagse uitdrukkingen m.b.t. eigen leef- en studieomgeving.

 • In termen van het Common European Framework of Reference: niveau A1, doorbraakfase van Basisgebruiker.

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Een combinatie van volgende vier toetsvormen:

 • 2-wekelijks schriftelijke toets over de kennis van de behandelde woorden en uitdrukkingen per les (10% van het eindcijfer).

 • 2-wekelijks voordracht van een modeldialoog uit het Textbooek. (10% van het eindcijfer).

 • luistervaardigheidstentamen met korte open (invul)vragen. (30% van het eindcijfer).

 • mondeling tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort “vrij” gesprek dat refereert aan de actieve spreekvaardigheid. (50 % van het eindcijfer)

Het eerste onderdeel valt samen met dat van IK 1a (Spreken en Luisteren). Het derde onderdeel geschiedt gezamelijk, het vierde op individuele basis of in een groep van twee. Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de vier onderelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5,5 uit 10. In geval van herkansing is die er voor elk van de vier onderdelen afzondelijk.

Blackboard

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt hier gebruik van gemaakt.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1. Second edition, Honolulu 2009.
M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1. Second edition, Honolulu 2009.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Mw. drs. M.S. Chi of kamernr. 105 op het Arsenaal. (spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur)

Opmerkingen

Studielast

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur.