Prospectus

nl en

Culturele antropologie van het Midden-Oosten

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een inleiding in belangrijke aspecten van de culturen en samenlevingen van het hedendaagse Midden-Oosten, met eveneens aandacht voor de historische achtergronden. Te behandelen onderwerpen zijn onder andere: nomadisch-, dorps-, en stadsleven met hun onderlinge verhoudingen; man-vrouwverhoudingen; familierelaties; omgangsvormen in het dagelijks leven; staat en samenleving; verschillende religieuze richtingen en tendensen. Ook de geschiedenis en vooronderstellingen van een antropologische benadering van het Midden-Oosten zullen kritisch bezien worden.

Leerdoelen

Gedegen kennis van een aantal belangrijke aspecten van de culturen en samenlevingen van het Midden-Oosten. Basiskennis van antropologische theorieën voor zover van belang voor Middenoosterse samenlevingen.

Rooster

Vrijdag van 13:15 tot 15:00, met ingang van 16 september 2012. Zie verder het Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Werkstuk (40%, dient minimaal voldoende te zijn), geschreven in overeenstemming met de richtlijnen uit de Handleiding schriftelijk werkstuk.
Schriftelijk tentamen (60%)

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Dale F. Eickelman, 2002, “The Middle East and Central Asia. An Anthropological Approach (Fourth edition)”; Englewood Cliffs: Prenctice Hall. Dit boek moet door de deelnemers zelf worden aangeschaft of gefotocopieerd. Een complete leeslijst wordt aan het begin van het college verschaft.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent: Dhr Dr. E. Harmsen

Opmerkingen

Aanwezigheidsplicht: er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.