Prospectus

nl en

Grieks Taalkunde

Course
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor BA2-studenten GLTC.

Beschrijving

In dit blok behandelen we capita selecta uit de Griekse taalkunde. Aan de hand van een selectie van voorbeeldteksten (uit Thucydides, Plato en Lysias) bekijken we hoe taalkundige inzichten (bijvoorbeeld op het gebied van woordvolgorde, partikelgebruik en verbaal aspect) ingezet kunnen worden bij de interpretatie van teksten. Studenten maken beknopte analyses van een aantal tekstpassages.

Leerdoelen

  • Taalreflexie: confrontatie met, en reflectie op, actuele theorievorming op het gebied van de Griekse taalkunde;

  • Schriftelijke presentatievaardigheden: het schrijven van een aantal korte tekstanalyses toegespitst op taalkundige onderwerpen, het presenteren van een beknopte onderzoeksopdracht in een paper van ca. 8-10 bladzijden, voorzien van een inleiding, vraagstelling en conclusie;

  • Onderzoeksvaardigheden: het kritisch bestuderen van bestaande wetenschappelijke theorieën, het kritisch hanteren van deze theorieën en het uitvoeren van een taalkundig onderzoek aan de hand van een gegeven onderzoeksvraag;

  • Samenwerkingsvaardigheden: het samen met een medestudent opzetten en uitvoeren van een onderzoek.

In het leerlijnen-overzicht kun je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege.

Toetsing

  • Schriftelijke opdrachten tijdens de collegeperiode.

  • Een paper met een beknopte verslaglegging van een klein taalkundig onderzoek.

Blackboard

Tijdens dit college wordt Blackboard gebruikt voor de verspreiding van primaire teksten en andere cursusmaterialen (handouts). Daarnaast zal een discussieforum worden geopend waarin de studenten hun opdrachten uploaden.

Literatuur

  • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks , Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4)

  • Een aantal artikelen.

  • Een aantal primaire Griekse teksten (in Blackboard).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dr. A.M. Rademaker.