Prospectus

nl en

Taaltraining Latijn

Course
2011-2012

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel voor BA1-studenten GLTC.

Beschrijving

De doelstelling van dit college is het vergroten van de leesvaardigheid Latijn. Het college is primair gericht op een soepeler toepassing van de kennis op het gebied van morfologie, syntaxis en vocabulaire die is opgedaan bij de blokken Taalverwerving. Voor fenomenen als stijl en genre zal aandacht zijn voor zover dit bijdraagt aan een beter tekstbegrip. Voor de lectuur is gekozen voor de intrigerende en stilistisch briljante historiografie van Sallustius. Een deel van het Bellum Catilinae is geselecteerd voor vertaaltraining, het resterende gedeelte zal op college in een hoger tempo worden gelezen om doeltreffende leesstrategieën aan te leren.

Leerdoelen

  • Beter tekstbegrip, zowel op zins- als op alinea- en tekstniveau.

  • Effectievere herkenning van syntactische patronen.

  • Sneller doorzien van tekstcoherentie (argumentatieve, narratieve patronen).

In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen. Vertaling gelezen en ongelezen stof met tekstvragen. Dit is een deeltoets die samen met het tentamen’ Taaltraining Grieks’, een eenheid van 5 ects vormt.

Literatuur

  • Conte, G.B. (1994) ‘Sallust’, in: id., Latin Literature: A History, Johns Hopkins University Press (Baltimore, Maryland), pp. 234-45 [een kopieerexemplaar zal beschikbaar worden gemaakt]

  • Ramsey, J.T. (ed.) (20072) [1982] Sallust’s Bellum Catilinae (American Philological Association Classical Texts with Commentary Series), Oxford University Press (ISBN [978]0195320855) een kopieerexemplaar van een Nederlandse vertaling van het Bellum Catilinae zal beschikbaar worden gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dhr. J. Soerink
Dhr. C.H. Pieper
Mw. M. Leemreize