Prospectus

nl en

Woordenschat, schrijven en grammatica - Taalvaardigheid III

Course
2011-2012

Toegangseisen

Om dit vak te kunnen volgen moet de student alle onderdelen van Taalvaardigheid II hebben afgerond, of een gelijkwaardig niveau hebben. Dit ter beoordeling van de docent.
Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

Dit college bereidt studenten voor op het schrijven van hun BA-werkstuk. Gedurende het semester schrijven zij vijf essays van ongeveer 700 woorden naar aanleiding van een wetenschappelijk artikel. Deze opdrachten zijn individueel, iedere student kiest artikelen die hij of zij zinvol vindt voor het eigen BA-werkstuk. Iedere student houdt gedurende het semester éénmaal een referaat naar aanleiding van een van die artikelen. Deze presentatie wordt gevolgd door een discussie waaraan alle andere studenten actief deelnemen.
Ter ondersteuning van de schrijfvaardigheid wordt veel aandacht besteed aan grammatica en woordenschat. De studenten vergroten hun expliciete grammaticale kennis (kennis van de regels), maar de nadruk ligt op de toepassing en het verbeteren van eigen en andermans Nederlands. De algemene woordenschat wordt uitgebreid met onder andere vaste combinaties (bijv. werkwoorden met vaste voorzetsels) en spreekwoorden en gezegden. Daarnaast werken we aan de opbouw van productieve woordenschat door te oefenen met een selectie uit de meest frequente woorden van het Nederlands.

Leerdoelen

Doel van het college is in de eerste plaats de studenten voor te bereiden op het schrijven van hun BA-werkstuk, zowel inhoudelijk als formeel. Studenten kunnen een wetenschappelijk artikel op hun vakgebied beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid en dit verwerken in een helder en goed opgebouwd stuk, overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt, en gericht op een niet gespecialiseerd publiek.
Studenten kunnen in een mondelinge presentatie de essentie van een wetenschappelijk artikel weergeven voor een niet gespecialiseerd publiek en daarop reflecteren. Bovendien kunnen zij actief deelnemen aan een inhoudelijke discussie over de presentatie van anderen.
Studenten kunnen lexicaal gevarieerd Nederlands gebruiken met een gering aantal fouten. Studenten kunnen met gebruikmaking van grammaticaboeken en stijlgids hun eigen en andermans schrijfwerk verbeteren.
In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B2/C1.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege: aanwezigheid verplicht.

Toetsing

  • De vijf essays worden beoordeeld op inhoud, opbouw en het Nederlands (50%)

  • Twee schriftelijke woordenschattoetsen (samen 25%). De eerste toets wordt halverwege het semester afgenomen, de tweede na afloop ervan.

  • Schriftelijk tentamen in het verbeteren van zinnen en korte tekstfragmenten (25%). Bij dit tentamen mogen grammatica’s, woordenboeken en de Schrijfwijzer worden gebruikt.

  • Het referaat en de deelname aan de discussie dienen ter afronding van het totaalcijfer

Literatuur - Syllabus Taalvaardigheid III verkrijgbaar bij het Studiepunt

  • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau, De Regels van het Nederlands: Grammatica voor Anderstaligen (Groningen, 2004).

  • Als naslagwerk: Jan Renkema, Schrijfwijzer (editie maakt niet uit)

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Aanmelden via uSis.

Contact

Mw. drs. L.M. Winkelmolen