Prospectus

nl en

Business and Entrepreneurship

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit vak vormt een uitdagende inleiding in de bedrijfswetenschappen en ondernemerschap. Aan de hand van interactieve gecombineerde hoor/werkcolleges, case discussies en het schrijven van een ondernemingsplan krijgt de student grondig inzicht in belangrijke aspecten van de bedrijfswetenschappen, ondernemerschap en het bedrijfsleven, die in latere vakken verder worden uitgediept. De student verwerft ondermeer inzicht in principes van entrepreneurship, marketing, strategy, financial management, leadership en financial distress. Waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt met het recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: studenten diepgaand kennis te laten maken met het bedrijfsleven in het algemeen en ondernemerschap in het bijzonder.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: *Principes van internationaal ondernemerschap en marketing *Principes van financieel management (financiering en management accounting) *Principes van boekhouden en financial accounting *Principes van strategic marketing management *Principes van turnaround management
De student is daarnaast in staat zelfstandig een innovatief en levensvatbaar ondernemingsplan te schrijven en te presenteren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: gecombineerde hoor/werkcolleges

 • Aantal à 4 uur: 5 bijeenkomsten van 4 uur

 • Namen docenten: dr. mr. J.A.A. Adriaanse, mr. A.M. Verweij

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt per voorgeschreven

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen (70%)

 • Ondernemingsplan (30%)

Inleverprocedures
Elke week dient een onderdeel van het ondernemingsplan te worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Nickels, McHugh, McHugh, Understanding Business, 8th edition, International Student Edition, McGrawHill, 2008. ISBN: 978-0-07-110136-3 + artikelen die via Blackboard beschikbaar worden gesteld

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. mr. J.A.A. Adriaanse

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag

 • Telefoon: 071 – 527 7851

 • E-mail: j.a.a.adriaanse@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfseconomie en Forensische Accountancy/ Centrum voor Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.29

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: Bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2010 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen c.q. geparticipeerd. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2010 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2010 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propeduese) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze twee categorieën studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen, maar als een student deelneemt aan het eerste tentamen en lager dan een cijfer 4 haalt, dan mag hij/zij niet deelnemen aan de tweede tentamenkans.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.