Prospectus

nl en

Writing Skills: Legal Argument

Course
2010-2011

Belangrijke informatie

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen:

 • rechtsgeleerdheid

 • notarieel recht

 • fiscaal recht

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In het vak ‘Schrijfvaardigheid: juridisch betoog’ staat het oefenen van schriftelijke vaardigheden centraal. Een goed jurist dient immers te beschikken over een uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Het vak bouwt daarmee voort op het vak Rechtsvinding in Theorie en Praktijk. Maar waar bij dit laatstgenoemde vak het lezen van wetsartikelen, het analyseren van jurisprudentie en het presenteren van de resultaten volgens een vaststaand model van casusoplossing centraal staat, ligt het accent bij schrijfvaardigheid niet op de oplossing van een juridische casuspositie, maar op het schrijven van een overzichtelijk en logisch opgebouwd betoog, voorzien van een duidelijke structuur, een goede argumentatie en geschreven in een heldere taal. Het trainen van een dergelijke vaardigheid vraagt om andere accenten en eisen dan de oefening van juridische casusoplossing. Meestal gaat het bij schrijfopdrachten in het curriculum van de rechtenopleiding om de overdracht van juridische kennis. Het hoofddoel van dit vak is echter om studenten teksten te laten schrijven waarin het learning to write centraal staat en niet het writing to learn. In termen van het LeidsPlan ligt het accent op de punten 3 (heldere structuur), 4 (goede argumentatie) en 5 (zorgvuldige bronverwijzing). De studenten wordt geleerd een stuk te schrijven met een heldere structuur dat een inleiding, middendeel en een conclusie bevat. Waarbij die inleiding een duidelijke probleemstelling dient te bevatten, het middendeel voorzien is van een deugdelijke argumentatie en de conclusie een antwoord geeft op de probleemstelling. Het uitgangspunt is hierbij dat de beheersing van een dergelijke taal- en schrijfvaardigheid verkregen kan worden door veelvuldige oefening, waarbij telkens achteraf door het geven van feedback wordt getoetst in hoeverre is voldaan aan de tevoren opgestelde eisen. Daarnaast wordt studenten een correct gebruik van bronnen geleerd, evenals het opstellen van een literatuur- en jurisprudentielijst conform de systematiek van de Leidraad voor Juridische Auteurs. De theoretische achtergrond van de schriftelijke vaardigheden wordt uiteengezet op het hoorcollege, het oefenen hiervan geschiedt in de werkgroepen. De studenten dienen driemaal een geschreven stuk in te leveren over een tevoren bepaald onderwerp waarvan de theoretische achtergrond en problematiek nader uiteen zijn gezet op het hoorcollege. Hierin dienen zij op gestructureerde wijze een correcte argumentatie op te stellen in heldere, goed geformuleerde zinnen. ### Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is de verbetering van de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid van de studenten. Het accent ligt hierbij op learning by doing: door studenten verscheidene schrijfopdrachten te laten inleveren wordt beoogd hen in staat te stellen een helder gestructureerd betoog te schrijven
Na afronding van het vak dienen studenten over de volgende vaardigheden te beschikken:

 • De student is in staat om een gestructureerd betoog te schrijven met een inleiding, middendeel en een conclusie;

 • De student is in staat een probleemstelling over een bepaald onderwerp te formuleren en deze op adequate wijze te beantwoorden;

 • De student is in staat een doorzichtige, navolgbare en juridisch correcte argumentatie op te stellen;

 • De student is in staat voor de beantwoording van zijn probleemstelling relevante van niet-relevante argumenten te onderscheiden;

 • De student is in staat een argument pro of contra een bepaald standpunt op heldere en bondige wijze schriftelijke uiteen te zetten;

 • De student is in staat op juiste de wijze te citeren uit relevante bronnen;

 • De student is in staat een literatuur- en jurisprudentielijst op te stellen;

 • De student is in staat om begrijpelijke volzinnen te produceren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en Werkgroepen
De theoretische achtergrond van de schriftelijke vaardigheden wordt uiteengezet op het hoorcollege, het oefenen hiervan geschiedt in de werkgroepen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
De studenten dienen driemaal een geschreven stuk in te leveren over een van te voren bepaald onderwerp waarvan de theoretische achtergrond en problematiek nader uitgezet zijn op het hoorcollege en waarover studenten in geschrifte een eigen standpunt moeten kunnen innemen en dat verwoorden in helder Nederlands.

Inleverprocedures De studenten dienen telkens op de maandag voorafgaande aan de dag waarop zij werkcollege hebben hun schrijfopdracht zowel digitaal via blackbord als ook schriftelijk in het postvakje van de betreffende werkgroepdocent hun schrijfopdrachten in te leveren. Het exacte tijdstip wordt t.zt. bekend gemaakt.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Syllabus Schrijfvaardigheid Juridisch Betoog

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. Dr.G. Molier

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden.

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via secretariaat (mevr. P. Breddels)

 • Telefoon: 071-5277548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie van de rechtswetenschap

 • Kamernummer secretariaat: A 3.28

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2010 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen c.q. geparticipeerd. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2010 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2010 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propeduese) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze twee categorieën studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen, maar als een student deelneemt aan het eerste tentamen en lager dan een cijfer 4 haalt, dan mag hij/zij niet deelnemen aan de tweede tentamenkans.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.