Prospectus

nl en

Prevention and Punishment

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Kennis en inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Inzicht krijgen in strafrechtelijke reacties op criminaliteit, weet hebben van verschillende strafdoelen en de effectiviteit daarvan. Inzicht in opvattingen over punitiviteit en het contrast tussen rechtspraak en samenleving in meningen over straf.
De preventie en repressie van criminaliteit belichten in historisch, rechtsvergelijkend en internationaal perspectief.
Uiteindelijk gaat het er om een brug te slaan tussen de meer normatief georiënteerde strafrechtswetenschap en de empirische criminologie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In de cursus wordt een globaal overzicht gegeven van de diverse strafrechtelijke sancties. Het accent ligt op de gevangenisstraf en de taakstraf, maar ook maatregelen worden belicht. Daarbij laten we zien hoe het denken over en de ontwikkeling van straffen gelijke tred houden met ontwikkelingen in de samenleving. Van belang is daarbij te kijken hoe in andere landen met criminaliteit wordt omgegaan (rechtsvergelijkend) en hoe we ook bij de sanctietoepassing steeds meer onder druk van buiten komen te staan (internationalisering).

Er wordt nader ingegaan op een aantal wezenskenmerken van deze sancties en op de manier waarop deze ten uitvoer worden gelegd. We ontkomen natuurlijk niet aan de vraag die iedereen bezighoudt: zijn deze sancties effectief of, geformuleerd binnen populair penologisch jargon, What works?

Behalve aan repressie wordt ook aandacht besteed aan preventief optreden ten aanzien van potentiële delinquenten en criminaliteit.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
De student is in staat om relevante penologische problemen te analyseren, en daarover een helder en consistent betoog te schrijven en om dit mondeling te presenteren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. J.W. de Keijser, prof. dr. L.M. Moerings en een gastdocent

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van verplichte literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. J.W. de Keijser

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  Tijdens elke werkgroepbijeenkomst verzorgen (maximaal) drie groepjes van twee studenten een presentatie over een deelonderwerp dat valt te halen uit de verplichte stof voor die bijeenkomst en waarvoor suggesties worden aangedragen. Daarnaast gaan zij zelf op zoek naar literatuur die bij het gekozen onderwerp aansluit.
  De presentatie wordt afgerond met een groepsdiscussie, bijvoorbeeld op basis van een stelling. De presentatie moet uitmonden in een paper van deze subgroep

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Werkstuk (inclusief mondelinge presentatie): eenderde deel van het eindcijfer

 • N.B. Voor elk onderdeel moet tenminste een voldoende worden behaald

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek/de reader en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Nieuw te verschijnen handboek

Werkboek:
Preventie en Straffen

Reader:
Preventie en Straffen 2010/2011

Aanbevolen studiemateriaal

 • Muller, E.R., Vegter, P.C. (2009), Detentie: gevangen in Nederland, Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2e druk

 • Voor de paper en de presentatie moet de student op zoek naar aanvullende literatuur

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. J.W. de Keijser

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.05

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.