Prospectus

nl en

Corporate Structures and Legal Entities for the Civil Law Notary

Course
2010-2011

Toegangseisen

Ten minste één van de twee vakken goederenrecht en verbintenissenrecht gehaald, en voor het andere vak ten minste een vier en voor het vak Ondernemingsrecht ten minste een vier.

Beschrijving

Aan de hand van de wet, literatuur en jurisprudentie wordt de organisatie en doelstelling behandeld van, de kapitaalvennootschappen (NV en BV) en een aantal andere rechtspersonen (stichting, vereniging coöperatie), alsmede van de verschillende soorten personenvennootschappen. Hierbij wordt ook ingegaan op wijzigingen van de organisatie zoals statutenwijziging, omzetting, fusie en ontbinding
en de rol van de notaris hierbij. Vanzelfsprekend gaat de aandacht ook uit naar voorgestelde wetswijzigingen en naar het Europese recht, dat ten grondslag ligt aan een aantal nieuwe rechtsvormen (SE, EESV en ECV) en ook anderszins via richtlijnen zijn invloed uitoefent.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 1. Het verkrijgen van een grondige kennis en een goed inzicht in het vennootschaps- en rechtspersonenrecht op een zodanige wijze dat de juridische gevolgen van een keuze voor een bepaalde rechtsvorm vooraf kunnen worden overzien en beredeneerd. # Het verder ontwikkelen van de vaardigheid met de opgedane kennis en inzichten vragen te beantwoorden die samenhangen met de notariële beroepsuitoefening op het gebied van vennootschaps- en rechtspersonenrecht, zoals vragen omtrent de oprichting van rechtspersonen, de inhoud en wijziging van statuten, de overdracht van aandelen en de geldige vertegenwoordiging van rechtspersonen (en personenvennootschappen, niet zijnde rechtspersonen).

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft grondige kennis van en inzicht in het (geldend) vennootschaps- en rechtspersonenrecht en is in staat hierop betrekking hebbende juridische vraagstukken aan de hand van jurisprudentie en wetgeving – zowel mondeling als schriftelijk – juridisch gefundeerd te beantwoorden.

 • De student heeft grondige kennis van en inzicht in de systematiek en de dragende beginselen van het vennootschaps- en rechtspersonen recht .

 • De student is in staat zelfstandig nieuwe jurisprudentie en wetgeving, alsmede nieuwe Europeesrechtelijke ontwikkelingen te begrijpen, te analyseren en te duiden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur per week: 2 per week gedurende twaalf weken (met uitzondering van drie werkcolleges; in totaal 21 hoorcolleges).* Namen docenten: Mr. V.A.E.M. Meijers, mr. P.C. van Es, mr. T.H. Sikkema

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de in het werkboek aangegeven literatuur en jurisprudentie, met aanvullingen via Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur per week: 1 gedurende 3 weken (totaal 3); ook de hoorcolleges hebben veelal een interactief karakter.

 • Namen docenten: Mr. V.A.E.M. Meijers, mr. P.C. van Es, mr. T.H. Sikkema

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Het grondig voorbereiden van de vragen en de casuïstiek die in het werkboek is opgenomen.

Andere onderwijsvorm(en)
Omschrijving: (Gestructureerde) zelfstudie.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, laatste druk.

 • Dijk/Van der Ploeg, Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, laatste druk.

 • Literatuur over personenvennootschappen (Mede in verband met actuele ontwikkelingen nog nader in te vullen; zal vóór de aanvang van de collegecyclus op Blackboard bekend gemaakt worden.).

 • Model-aktenbundel, (onderwijsmaterialen).

Werkboek:

 • Werkboek vennootschaps- en rechtspersonenrecht (wordt gepubliceerd op Blackboard)

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
V.A.E.M. Meijers, Handboek handelsregister, Deventer: Kluwer Laatste druk, hoofdstukken 3 en 4.

Aanmelden

Geen inschrijving voor onderwijs, wel (via uSis) voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. P.C. van Es

 • Werkadres: KOG C2.16

 • Bereikbaarheid: via e-mail (dagelijks)

 • Telefoon: 071 – 527 7880 / 7883

 • E-mail: p.c.vanes@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Van der Kwartel)

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.