Prospectus

nl en

Introduction to Psychology and Law

Course
2010-2011

Belangrijke informatie

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen:

 • criminologie

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit inleidende vak in de Rechtspsychologie zal bestaan uit vijf hoorcolleges en vijf werkcolleges. Tijdens de hoorcolleges wordt inzicht verschaft in het belang en de reikwijdte van dit vakgebied en wordt op enkele onderdelen dieper ingegaan aan de hand van uitgevoerd onderzoek. Tijdens de werkcolleges worden strafrechtelijke problemen en oplossingen vanuit rechtspsychologisch perspectief besproken en bediscussieerd aan de hand van de voorgeschreven literatuur. Naast het behandelen van de antwoorden op voorgesschreven vragen en opdrachten, worden in ieder werkcollege referaten gehouden door studenten. Naar aanleiding van die referaten worden groepsdiscussies gehouden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De rechtspsychologie houdt zich bezig met een breed scala aan fundamentele vragen over de grondslagen van het recht; van de verschillende soorten logisch redeneren die worden uitgelokt, tot uiterst praktische vragen over de juiste procedures bij het verhoor van getuigen en verdachten, toerekenbaarheid, de diagnostische waarde van bewijs, beslissingen over bewijs en straf en de effectiviteit van straffen. Het doel is de student een inleiding te geven in een aantal hoofdonderwerpen van dit vakgebied, en dat studenten kennis verkrijgen over de menselijke beperkingen bij waarnemen, herkennen en herinneren en andere vaardigheden die in juridische context bijzonder relevant zijn.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis en inzicht van het belang en de reikwijdte van de rechtspsychologie;

 • enige kennis over werking en beperkingen van het menselijk geheugen en inzicht in de gevolgen hiervan voor het vermogen tot herinneren en verstoring en vertekening daarvan;

 • enige kennis over vermogen tot waarnemen en inzicht in de gevolgen hiervan voor het vermogen tot herkenning;

 • enige kennis van de diagnostische waarde van verschillende soorten bewijs en de rol die dat speelt in rechterlijke beslissingen

 • kennis en inzicht in hoe genoemde processen en onderwerpen vaak in het dagelijks leven weinig problematisch zijn, maar juist in strafrechtelijke context bijzonder gewicht krijgen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. J.W. de Keijser, Dr. M. Kunst en een nog nader te bepalen gastdocent

 • De hoorcolleges gaan dieper in op enkele onderwerpen uit de verplichte literatuur. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. M. Kunst en Dr. J.W. de Keijser

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Per werkcollege worden (maximaal) drie referaten gehouden die aansluiten bij thema’s in de voor die week voorgeschreven literatuur. Ieder referaat wordt door een koppel van twee studetnen verzorgd. De referaten monden uit in het formuleren van een relevante wetenschappelijke onderzoeksvraag alsmede enkele prikkelende stellingen. Daarop volgend worden groepsdiscussies gehouden waar iedereen in paricipeert. Op basis van het referaat wordt een korte paper van maximaal vijf pagina’s ingeleverd door de betreffende studenten.
  Naast de referaten en groepsdiscussies worden van tevoren opgegeven vragen en opdrachten op basis van de verplichte literatuur behandeld.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het tentamen zal bestaan uit essayvragen.
Het eindcijfer wordt bepaald door het tentamencijfer (driekwart) en een werkcollege-cijfer gebaseerd op het referaat en de korte paper, alsmede op de algemene participatie tijdens de werkcolleges (een kwart).
Inleverprocedures
De paper dient maximaal een week na het referaat ingeleverd te worden.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Van Koppen, P.J., H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Red.) (2010). Reizen met mijn Rechter: Psychologie van het Recht. Kluwer: Deventer.[Let op: niet alle hoofdstukken zijn verplicht, zie onder Rooster op Blackboard]

Werkboek:
Via Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Als aanbevolen in separate hoofdstukken in handboek.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. J.W. de Keijser

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.05

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2010 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen c.q. geparticipeerd. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2010 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2010 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propeduese) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze twee categorieën studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen, maar als een student deelneemt aan het eerste tentamen en lager dan een cijfer 4 haalt, dan mag hij/zij niet deelnemen aan de tweede tentamenkans.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.