Prospectus

nl en

Descriptive Criminology Lab

Course
2010-2011

Belangrijke informatie

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen:

 • criminologie

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Op basis van literatuur en zelf verzamelde empirische data wordt in groepsverband een paper geschreven. Deze papers worden bediscussieerd met de overige leden van de werkgroep. Tevens worden gedurende de gehele periode individuele opdrachten gemaakt die door medestudenten worden beoordeeld (peer assessment). Het vak wordt afgesloten met een individueel paper. Het aanleren van schrijfvaardigheden staat centraal.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De doelstelling van het Practicum Beschrijvende Criminologie is om door middel van intensieve werkvormen inzichten in de criminologie, zoals geleerd via het vak Inleiding Criminologie, te leren toepassen op concrete vraagstukken, alsmede aan de hand hiervan de houdbaarheid en de beperkingen van criminologische kennis te leren toetsen. De nadruk ligt op het (groepsgewijs) ontwikkelen van academische vaardigheden (waarbij vooral aan het rapporteren veel aandacht wordt besteed) en op de vorming van een eigen mening over het besprokene.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Na het volgen van het practicum is de student in staat zelfstandig – individueel en in groepsverband- beschrijvingsvragen in de criminologie te kunnen analyseren. Daarnaast kan de student:

 1. vanuit een casus een probleemstelling definiëren,
 2. op basis van een probleemstelling studievragen formuleren,
 3. op zelfstandige wijze relevante nationale en international artikelen verzamelen en bestuderen,
 4. informatie uitwisselen door middel van discussie en presentatie,
 5. op basis van deze informatie antwoorden formuleren op studievragen en conclusies trekken,
 6. de gevonden informatie en getrokken conclusies met voldoende diepgang en op heldere wijze op schrift stellen, daarbij rekening houdend met het doel en de doelgroep waarvoor geschreven wordt,
 7. inzichten die ten grondslag liggen aan het werkstuk bespreken en verdedigen.
  Bovenstaande vaardigheden worden verder ontwikkeld in het Practicum Verklarende Criminologie.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. Gabry Vanderveen & Hilde Wermink MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studenten worden geacht Inleiding Criminologie actief te volgen of te hebben gevolgd, evenals de bibliotheekinstructie. Voor de eerste werkgroep worden de studenten geacht de Blackboard-omgeving voor het vak bestudeerd te hebben en de studiehandleiding van het practicum te hebben gelezen. Bij alle volgende werkgroepen dienen zij zelf literatuur en/ of andere bronnen te verzamelen en te bestuderen en de gevonden informatie te verwerken in opdrachten. Voor elke werkgroepbijeenkomst dienen studenten een aantal opdrachten te maken en in te leveren via Blackboard en op papier mee te nemen naar de werkgroep. Deze opdrachten worden nagekeken (peer assessment) en besproken. Grondige voorbereiding is vereist. Studenten dienen zich te realiseren dat dit een intensief vak betreft waarbij actieve deelname en zelfstudie cruciaal zijn.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Tutorials

 • Aansluitend bij de Toolbox van de bibliotheek worden in dit vak verschillende tutorials aangeboden. De tutorials zijn zelfstandig te bestuderen online cursussen die afgesloten worden met een toets. :

 • Omschrijving: verzameling empirische data

 • In het kader van dit Practicum zullen studenten zelf data gaan verzamelen middels observaties of interviews. Op basis van deze data worden de empirische stukken geschreven.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Gedurende de onderwijsperiode worden verschillende individuele opdrachten gemaakt, die wekelijks worden ingeleverd via Blackboard en op papier mee naar de bijeenkomst, waar we de opdrachten gezamenlijk nakijken (peer assessment). Daarnaast worden gezamenlijke opdrachten gemaakt door een deel van de groepsleden. De hele groep speelt een actieve rol bij de voorbereiding en nabespreking van iedere groepsopdracht, waarbij participatie (zoals beoordeeld aan de hand van deelname aan groepsdiscussies, samenvatting van literatuur, etc.) wordt meegewogen bij de bepaling van het eindcijfer.

Het eindcijfer is gebaseerd op één individuele eindopdracht, één groepspaper, de gemaakte opdrachten, de gegeven beoordelingen in het kader van peer assessment en de participatie aan de werkgroepen. Alle gemaakte werkstukken worden beoordeeld op inhoud, structuur, stijl, grammatica en literatuurgebruik. Inhoudelijke beoordelingscriteria zijn diepgang, volledigheid, consistentie en wetenschappelijke verantwoording.

Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht; de aanwezigheidseisen van het LLP zijn eveneens geldig. Wanneer een student onverhoopt afwezig is, dan dient de student een extra opdracht te maken. Deze opdracht telt niet mee voor het eindcijfer, maar moet wel voldoende beoordeeld worden. Bij herhaalde afwezigheid zal de student worden uitgesloten van deelname aan het practicum.

Inleverprocedures
De wekelijkse schriftelijke opdrachten en het groepspaper dienen op papier te worden meegenomen naar de werkgroepbijeenkomst en elektronisch ingeleverd te worden via Blackboard.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • American Psychological Association (nieuwste editie). Concise Rules of APA Style. The Official Pocket Style Guide.

 • Mogelijk wordt ook nog een ander boek voorgeschreven; zie voor aanvang van het onderwijs de Blackboard-omgeving van dit vak

 • Documenten op BlackBoard

 • Het is van essentieel belang dat alle studenten de literatuur van het vak Inleiding Criminologie bijhouden of al bestudeerd hebben.

Werkboek:
Studiehandleiding voor het vak (wordt aangereikt via Blackboard of via Afdeling Onderwijsmaterialen; zie Blackboard).

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
enkele suggesties:
Hart, C. (1999). Doing a literature review: releasing the social science research imagination. Londen: Sage Publications.
Malmfors B, Garnsworthy P, Grossman M. (2004). Writing and presenting scientific papers. Nottingham: Nottingham University Press.
Oost, H. (2002). Een onderzoek rapporteren. Baarn: HBuitgevers.
Verschuren, P. J. M. (2010). De Probleemstelling voor een Onderzoek (10e druk). Utrecht: Het Spectrum.
Western, B. (2006). Punishment and inequality in America. New York: R. Sage Foundation.

Studenten worden geacht actief te zoeken naar recente criminologische literatuur waaronder artikelen in (internationale) wetenschappelijke tijdschriften.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. Gabry Vanderveen

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.19

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7414

 • E-mail: “criminologie@law.leidenuniv.nl“:mailto:criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: “criminologie@law.leidenuniv.nl“:mailto:criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het practicum is bedoeld voor studenten die de volledige bacheloropleiding criminologie volgen.
Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2010 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen c.q. geparticipeerd. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2010 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2010 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propeduese) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze twee categorieën studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen, maar als een student deelneemt aan het eerste tentamen en lager dan een cijfer 4 haalt, dan mag hij/zij niet deelnemen aan de tweede tentamenkans.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.