Prospectus

nl en

Onderwijsleerproblemen

Course
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Zes hoorcolleges met als doel een inleiding te geven in problemen die kunnen ontstaan bij de verwerving van basisvaardigheden. Het accent ligt op in de onderwijspraktijk veelvoorkomende leerproblemen. In de colleges en de opdrachten komen casussen aan bod die leerkrachten hebben gesignaleerd vanwege onvoldoende vorderingen. De docent legt een link tussen huidige wetenschappelijke kennis van onderwijsleerproblemen en de casussen en probeert zo handvatten aan te reiken die studenten in staat stellen op nieuwe kennis te reflecteren, nieuwe situaties te analyseren en het geleerde daarop toe te passen. Studenten maken opdrachten (casussen) met het doel kennis uit de bestudeerde literatuur toe te passen. Studenten krijgen elke week feedback op hun opdracht (NB Om de opdrachten te kunnen maken en tijdig te kunnen inleveren is het noodzakelijk dat studenten vanaf het eerste college beschikken over de boeken). De literatuur en de verdieping daarvan tijdens het college wordt getentamineerd.
(Kleine wijzigingen in de opzet van de cursus zijn mogelijk. Op Blackboard verschijnt de meest recente informatie).

Leerdoelen

Dit studieonderdeel heeft als hoofddoel studenten vertrouwd te maken met veel voorkomende onderwijsleerproblemen en leerstoornissen en hoe daarop ingespeeld wordt door middel van interventie- en remediatieprogramma’s.
Eindtermen: 1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en wekelijkse opdrachten in de vorm van een casus.

Toetsing

Toetsing binnen de cursus Onderwijsleerproblemen vindt plaats op twee niveaus: feitelijke kennis van de literatuur en collegestof (voornamelijk via MC-vragen van het schriftelijke tentamen) en toepassen van kennis door middel van opdrachten (casussen) gedurende de periode van de colleges en door middel van open vragen en een casus die naast de MC-vragen onderdeel van het tentamen zijn.

Kenmerkend voor een toepassingsopdracht is een nieuwe situatie waarin bestaande kennis moet worden toegepast op die specifieke situatie. De opdrachten betreffen vragen over aard en ernst van leerproblemen naar aanleiding van testafnames die op video bekeken kunnen worden. Tijdens de colleges geeft de docent praktische voorbeelden van leerproblemen en reflecteert daarop. Dit alles geeft studenten houvast bij het maken van de opdrachten.

Alle opdrachten moeten worden ingeleverd voor het college waarin de opdracht wordt besproken. Studenten mogen één opdracht missen door ziekte of vanwege een andere reden. Een student die twee of meer opdrachten mist, kan de cursus niet met voldoende resultaat afsluiten en moet het vak onderwijsleerproblemen volgend jaar in zijn geheel opnieuw volgen. Het tentamen bestaat uit drie delen: MC vragen, open vragen vooral over de stof die in de colleges is uitgediept en een casus. Bij het bepalen van het tentamencijfer zullen de MC-vragen minder zwaar tellen dan het deel met de open vragen en de casus.

Een student slaagt voor het onderdeel onderwijsleerproblemen als:

 • Tenminste vier van de vijf opdrachten (op tijd) ingeleverd zijn;

 • Het tentamen is beoordeeld met een voldoende (5,5 of hoger).

Blackboard

 • De cursusbeschrijving is op Blackboard te vinden.

 • De docenten beschouwen Blackboard als belangrijkste middel om studenten te informeren gedurende de cursus onderwijsleerproblemen en gaan er daarbij van uit dat studenten met enige regelmaat Blackboard raadplegen (dat is frequenter dan één keer per week). Mededelingen van docenten worden geplaatst op Blackboard (onder announcements).

 • Alle gegevens van de wekelijkse casussen (de opdracht, testresultaten, filmfragmentjes) zijn te vinden op Blackboard (onder assignments).

 • Via het discussieforum kunnen studenten de wekelijkse opdrachten met elkaar bediscussiëren.

 • Studenten leveren hun wekelijkse opdrachten uitsluitend via Blackboard online in.

 • Het responsiecollege vindt online via Blackboard plaats. Dat betekent dat studenten hun vragen via het responsie-discussieforum (Blackboard) kunnen stellen en de docent via het discussieforum reageert.

 • Studieresultaten worden via Blackboard gecommuniceerd (gradebook).

Literatuur

Literatuur (3 ECTS = ± 500 pagina’s)

 • Blakermore, S.-J., & Frith U. (2006). The Learning Brain. Lessons for education. Oxford, UK: Blackwell.

 • Shapiro, E. S. (2004). Academic Skills Problems. Direct Assessment and Intervention. New York: The Guilford Press.

(Let op: wijzigingen zijn mogelijk. Op Blackboard verschijnt meer informatie over de te bestuderen hoofdstukken uit de genoemde literatuur. Kijk voor u literatuur aanschaft op Blackboard!).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.
  Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

 • Na de wekelijkse colleges is er aansluitend een inloopspreekuur bij de coördinator van Onderwijsleerproblemen, mw. T. M. de Jong (kamer 4A10).

 • Communicatie via E-mail richten aan: onderwijsleerproblemen@fsw.leidenuniv.nl.

 • De docenten beschouwen Blackboard als belangrijkste middel om studenten te informeren gedurende de cursus onderwijsleerproblemen en gaan er daarbij van uit dat studenten met enige regelmaat Blackboard raadplegen (dat is frequenter dan één keer per week).