Prospectus

nl en

Introduction to Psychology

Course
2010-2011

Beschrijving

In de Inleiding in de Psychologie wordt een representatief en samenhangend overzicht van het totale vakgebied gegeven. De Inleiding is representatief in de zin dat een eerste kennismaking plaatsvindt met de belangrijkste stromingen en deelgebieden in de psychologie. De Inleiding is samenhangend in de zin dat het accent bij de kennismaking met de verschillende deelgebieden vooral ligt op hetgeen hen verbindt; dit in tegenstelling tot een presentatie waarin de psychologie niet meer is dan een optelsom van betrekkelijk onafhankelijke deelgebieden.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

  • Basale kennis van de historische ontwikkelingen die hebben geleid tot de huidige academische Psychologie.

  • Basale kennis van de belangrijkste theorieën binnen de deelgebieden van de Psychologie.

  • Basale kennis van de onderzoeksmethoden die binnen de verschillende deelgebieden van de Psychologie worden gehanteerd.

  • Inzicht in het onderscheid tussen de wetenschappelijke psychologie en intuïtieve mensenkennis.

Toepassing van kennis en inzicht

  • Beginnende vaardigheid in een kritische interpretatie van onderzoeksresultaten.

Leervaardigheden

  • Onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken bij het bestuderen van de literatuur.

Rooster

Inleiding in de Psychologie (2010-2011):

Onderwijsvorm

13 Hoorcolleges en 6 werkgroepbijeenkomsten

De hoorcolleges

Gedurende de cursus worden twaalf hoorcolleges van twee uur gegeven en een hoorcollege van drie uur. De docent behandelt een of twee hoofdstukken uit het leerboek (Gray, zie Studiemateriaal). De docenten bieden in een college ondersteuning bij de voorbereiding op het tentamen door uit te leggen, toe te lichten, en illustraties te geven. Tevens verschaffen zij inzicht in hoofd- en bijzaken. Daarnaast zullen de docenten ook andere en/of nieuwe invalshoeken behandelen, recent materiaal aandragen, een onderwerp uitdiepen of juist de psychologische kennis zoals die in het boek wordt gepresenteerd in een bredere context plaatsen.

De werkgroepen

Een werkgroep Inleiding bestaat uit één docent en maximaal 24 studenten (twee samengevoegde tutorgroepen). Met uitzondering van week 40 komt elke werkgroep wekelijks bijeen, dus in totaal 6 bijeenkomsten. Studenten zijn niet verplicht de werkgroepbijeenkomsten bij te wonen. Degenen die de werkgroepen volgen, krijgen een cijfer. Alleen als dit werkgroepcijfer hoger is dan het tentamencijfer telt het mee in de berekening van het eindcijfer (zie Toetsing). De werkgroepen zijn bedoeld als ondersteuning voor studenten in hun 1e jaar, en kunnen daarom alleen door eerstejaarsstudenten worden gevolgd.

In een werkgroepbijeenkomst wordt onder leiding van een docent ondersteuning geboden bij de voorbereiding op het tentamen. Dit betekent overigens niet dat de docent zich in zijn uitleg zal beperken tot de tentamenstof: ook verdieping van de stof en (daarmee) enthousiasmering voor de psychologie staan op het programma. Wie kiest deel te nemen aan de werkgroepen verplicht zich tot: aanwezigheid, voorbereiding, actieve inbreng en schriftelijke beantwoording van de toetsvragen.

Met behulp van de toetsvragen wordt elke bijeenkomst kennis en inzicht over de betreffende hoofdstukken getoetst. De vragen worden door de docent uitgedeeld en vervolgens door de studenten beantwoord. De docenten beoordelen de antwoorden in termen van voldoende of onvoldoende. Voor de combinatie van deelname en beantwoording van de toetsvragen wordt een cijfer toegekend. Informatie over de berekening van dit cijfer staat in het werkboek (zie bij Studiemateriaal).

Toetsing

Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te voren via uSis, daarna niet meer mogelijk.

Voor het tentamen dient Gray geheel te worden bestudeerd, met uitzondering van de Statistical Appendix. Het tentamen bestaat uit 50 meerkeuzevragen.

In week 39 kunnen de studenten een elektronische deeltoets (30 multiple choice vragen) over de hoofdstukken 1 t/m 8 maken. De deeltoets is van belang voor zowel de student als de opleiding psychologie. De student krijgt feedback over de effectiviteit van zijn of haar wijze van studeren tot dan toe. Voor de opleiding geeft het deeltoetscijfer een indicatie van de vorderingen van de studenten. Het behaalde deeltoetscijfer telt niet mee voor het eindcijfer voor de cursus. Het eindcijfer wordt berekend uit het tentamencijfer en het werkgroepcijfer. Het werkgroepcijfer telt echter alleen mee – voor 25% – als het hoger is dan het tentamencijfer. Voor de definitieve regeling en voor voorbeelden van berekeningen van het eindcijfer wordt verwezen naar het werkboek. Het werkgroepcijfer blijft geldig bij eventuele volgende tentamengelegenheden. De werkgroepen staan alleen open voor studenten in hun 1e studiejaar.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Literatuur

  • Gray, P. (2010), Psychology (6th ed.). New York: Worth Publishers.

  • Ter ondersteuning van de bestudering van Gray is een werkboek; Inleiding in de Psychologie samengesteld. Hierin zijn per hoofdstuk uit Gray studievragen opgenomen over belangrijke onderwerpen. Tevens bevat het werkboek voorbeelden van tentamenvragen en informatie over de videofragmenten die tijdens de werkgroepen worden getoond en besproken. De studievragen in het werkboek fungeren als leidraad voor de wekelijkse bestudering van de hoofdstukken van het leerboek.
    Het werkboek bevat nadere informatie over de wijze waarop het werkgroepcijfer (zie Onderwijsvormen) meetelt voor het eindcijfer en over de regels van deelname aan de werkgroepen. Het werkboek is vanaf half augustus verkrijgbaar bij de Servicedesk op de eerste verdieping.

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus. Ouderejaars kunnen via de studieadviseurs een verzoek indienen om deel te kunnen nemen aan de werkgroepen.

Keuzevakstudenten
Schrijf je voor elk keuzevak apart in. Meer informatie over de keuzevakken

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Contact

Dr. W. La Heij
Kamer 2B11a
Tel. 071 5273636
E-mail: laheij@fsw.leidenuniv.nl