Prospectus

nl en

Inferential Statistics

Course
2010-2011

Toegangseisen

Een student kan zich alleen voor het tentamen inschrijven als hij de toets wiskunde met een voldoende heeft afgelegd of hier een vrijstelling voor heeft. Het vak sluit aan op Inleiding Methoden en Technieken en veronderstelt deze voorkennis en vaardigheden.

Beschrijving

In dit onderdeel wordt kennis van de waarschijnlijkheidsrekening opgehaald en toegepast bij statistische toetsen die in de psychologie het meest gebruikt worden.

Het doel is om inzicht te verkrijgen in de begrippen:

 • steekproevenverdeling

 • statistische betrouwbaarheid

 • hypothese toetsing

 • en tevens in de uitgangspunten en werkwijze van diverse significantietoetsen. Men moet in een gegeven situatie de adequate toets kunnen uitkiezen en uitvoeren

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van inzicht in de begrippen steekproevenverdeling, statistische betrouwbaarheid, en hypothesetoetsing, en tevens in de uitgangspunten en werkwijze van diverse significantietoetsen.

 • Men moet in een gegeven situatie de adequate toets kunnen uitkiezen en uitvoeren.

Rooster

Toetsende Statistiek (2010-2011):

Onderwijsvorm

Het onderwijs voor het vak Toetsende Statistiek is georganiseerd in zeven opeenvolgende weken. Er zijn colleges, werkgroepen en computerpractica. Het college vormt steeds de start van een onderwijsweek. Op een van de dagen volgend op het college vindt de werkgroepbijeenkomst plaats, gevolgd door het computerpracticum.

In de colleges wordt de stof geïntroduceerd en toegelicht. De student dient het college voor te bereiden door het bestuderen van de stof die voor iedere bijeenkomst op het weekprogramma staat.

In de werkgroepbijeenkomsten behandelen docenten de opdrachten uit het werkboek. Bij het volgen van de werkgroepbijeenkomsten dient men het werkboek en het boek bij zich te hebben.

Tijdens het computerpracticum wordt de wekelijkse collegestof met vijf kennisvragen getoetst. Het totaalcijfer voor deze toetsen telt mee bij de bepaling van het eindcijfer. In het computerpracticum wordt geoefend met het programma SPSS, een data-analyseprogramma. De practica worden begeleid door studentassistenten en zijn, omdat het vaardigheidsonderwijs is, verplicht.

Voor het computerpracticum dient men te beschikken over een opslagmedium (memory stick). Tevens dient men mee te nemen het werkboek, met daarin de opdrachten voor het practicum, de SPSS handleiding en een schrift om de resultaten in bij te houden en de vragen te beantwoorden.

Toetsing

 • Tentamen bestaande uit 40 meerkeuzevragen met elk vier alternatieven.

 • Kennistoetsen aan het begin van iedere practicumbijeenkomst.

 • Tijdens de laatste practicumbijeenkomst wordt een vaardigheidstoets afgenomen, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS als ook het lezen van de analyse uitvoer betreft. De studiepunten voor de cursus worden alleen toegekend indien het resultaat van deze toets voldoende is.

Het eindcijfer is een combinatie van het tentamencijfer en het cijfer voor de kennistoetsen bij de computerpractica. De precieze berekeningswijze van het eindcijfer wordt in het Voorwoord van het werkboek toegelicht.

Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen, kan een afspraak gemaakt worden met de eigen werkgroepdocent om het tentamen individueel na te bespreken.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Toetsende Statistiek maakt gebruik van de leeromgeving Blackboard.

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (collegesheets, vertaalde termen etc.) en oefenvragen en voor het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur

 • Vocht, A. de. (2009). Basishandboek SPSS 17. Utrecht, Bijleveld Press.

 • Moore, D. & McCabe, G. (2008). Introduction to the practice of statistics (6th edition). New York: W.H. Freeman. Hoofdstukken: §3.3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 en §15.1, §15.2 (op CD)

 • Werkboek Toetsende Statistiek. Verkrijgbaar bij de servicedesk.

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus. Ouderejaars dienen zich voor de werkgroepen en practica in te schrijven via uSis. Voor de vakken van het eerste semester kan dit vanaf juli tot augustus. Inschrijving voor de werkgroepen van het tweede semester vindt plaats in januari 2011.

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Contact

Coördinator
Drs. C.J. Verduin
Sectie Methoden en Technieken, kamer 3B22
Telefoon: 071 – 527 3404
E-mail: verduin@fsw.leidenuniv.nl