Prospectus

nl en

Psychopathology, Psycho Diagnostics and Treatment

Course
2010-2011

Toegangseisen

 • Propedeuse psychologie en voldoende behaald voor de cursus Stress, gezondheid en ziekte.

Beschrijving

Verschillende vormen van psychopathologie worden belicht: angststoornissen, stemmingstoornissen, somatoforme stoornissen, psychose en persoonlijkheidstoornissen. Daarbinnen komen de volgende thema’s aan de orde:

 • fenomenologie

 • diagnostiek

 • differentiële diagnostiek

 • co-morbiditeit

Ook wordt aandacht besteed aan verklaringsmodellen en empirische ondersteuning daarvan, epidemiologie en individuele verschillen (jeugdigen, ouderen, vrouwen, allochtonen).

Leerdoelen

Het doel van de cursus is om vanuit het ‘science-practitioner’ model:

 • een verdieping te geven van de kennis van de belangrijkste psychopathologische beelden en

 • kennis te maken met de belangrijkste psychologische interventievormen, de achterliggende theoretische referentiekaders, diagnostiek en indicatiestelling.

Rooster

Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling (2010-2011) wordt tweemaal per jaar gegeven, beginnend in september en in februari:

Onderwijsvorm

Colleges

Er zijn 10 wekelijkse colleges van 2 uur. De cursus wordt in het eerste en tweede semester verzorgd. Tijdens de colleges wordt theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Hiernaast zijn er 10 begeleidende werkgroepen van 2 uur. Tijdens de werkgroepen zullen videodemonstraties worden vertoond en zal dieper op de inhoud van de colleges en de tentamenstof worden ingegaan.

Werkgroepen

In de werkgroepen worden de belangrijkste psychologische interventiestrategieën besproken en aan de hand van praktijkvoorbeelden en videodemonstraties geïllustreerd. Aandacht wordt besteed aan taxatie en indicatiestelling, het inschatten van behandeldoelen, -mogelijkheden en -wensen. Veel aandacht is er voor de wetenschappelijke onderbouwing van de gepresenteerde interventievormen.

Toetsing

Een schriftelijk essay tentamen (60% van het cijfer) en één paper over een controversieel thema (40% van het cijfer) en aanwezigheid en inzet bij werkgroepen. Voor zowel de paper als voor het tentamen moet een voldoende worden behaald.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Literatuur

 • Literatuur voor colleges Angststoornissen: Rachman, S. (2004). Anxiety (tweede druk). London: Psychology Press.

 • Literatuur voor colleges Depressie: Hammen, C. (1997). Depression (tweede druk, 2007). London: Psychology Press.

 • Literatuur voor colleges: Psychotische Stoornissen: Birchwood, M. & Jackson, Chr. (2001). Schizophrenia. London: Psychology Press.

 • Literatuur voor colleges somatoforme stoornissen: in klapper

 • Literatuur voor het onderdeel Persoonlijkheidsstoornissen: Len Sperry. (2003). Handbook of Diagnosis and Treatment of DSM-IV-TR Personality Disorders. New York; Brunner-Routledge

Aanmelden

Studenten dienen zich voor studieactiviteiten van een cursus in te schrijven via uSis. Voor de vakken van het eerste semester kan dit vanaf 7 juli tot 30 augustus. Inschrijving voor de studieactiviteiten van het tweede semester vindt plaats in januari 2011.

Bij het inschrijven voor de werkgroepen geldt “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. U kunt de werkgroepen dan alleen op een ander moment doen.

NB: Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Inschrijven voor het (her)tentamen doe je uiterlijk 1 week van te voren via uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen.

Contact

Coördinator
Dr. E. Eurelings-Bontekoe
Kamer 2B41
Tel. +31 (0)71 527 3738
E-mail: eureling@fsw.leidenuniv.nl